Lựa chọn mô hình tăng trưởng xanh doanh nghiệp

Dựa trên mô hình bền vững cấp doanh nghiệp (mục 1.2.2.4), doanh nghiệp có thể lựa chọn mô hình TTX theo mô hình bền vững mạnh có thể được xem như mô hình TTX của doanh nghiệp. Doanh nghiệp theo đuổi mô hình TTX tập trung vào 2 khía cạnh kinh tế và môi trường sẽ có cơ hội lớn cho doanh nghiệp trong việc xác định mục đích chuyển đổi mô hình kinh doanh (các rủi ro về danh tiếng và kiện tụng từ các vấn đề xã hội và quản trị có thể là rất lớn). Doanh nghiệp theo đuổi mô hình TTX cần áp dụng viễn cảnh tổng hợp, toàn diện trên các khía cạnh bền vững về kinh tế, môi trường và mà không nhất thiết bắt buộc đặt các lợi ích xã hội lên mối quan tâm hàng đầu như trong mô hình bền vững mạnh.