Luật bảo hiểm xã hội quy định quyền của tổ chức công đoàn như thế nào?

Luật bảo hiểm xã hội quy định quyền của tổ chức công đoàn như thế nào?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 11 Luật bảo hiểm xã hội: Tổ chức công đoàn có các quyền sau đây:

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

– Yêu cầu người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội của người lao động.

– Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm.