Luật bảo hiểm xã hội quy định quyền của tổ chức công đoàn như thế nào?

Theo quy định tại Điều 11 Luật bảo hiểm xã hội: Tổ chức công đoàn có các quyền sau đây:

– Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

– Yêu cầu người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội của người lao động.

– Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm.