Luật bảo hiểm xã hội quy định trách nhiệm của tổ chức công đoàn như thế nào?

Theo quy định tại Điều 11 Luật bảo hiểm xã hội: Tổ chức công đoàn có trách nhiệm sau đây:

– Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người lao động:

– Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội;

– Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội.