Luật bảo hiểm xã hội quy định trách nhiệm của tổ chức công đoàn như thế nào?

Luật bảo hiểm xã hội quy định trách nhiệm của tổ chức công đoàn như thế nào?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 11 Luật bảo hiểm xã hội: Tổ chức công đoàn có trách nhiệm sau đây:

– Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người lao động:

– Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội;

– Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội.