Luật đầu tư nước ngoài của Philippines

Đánh giá bài viết

 

Luật đầu tư nước ngoài của Philippin được ban hành vào năm 1991 và sửa đổi bổ sung vào 30/10/1996.

            Chính sách về đầu tư nước ngoài của Philippines: Đây là chính sách của nhà nước để thu hút, cải tiến các cơ hội đầu tư từ các cá nhân, đối tác, công ty, chính phủ nước ngoài kể cả các đơn vị, tổ chức chính trị trong tất cả các lĩnh vực nhằm đóng góp tích cực cho công cuộc công nghiệp hoá và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, đầu tư nước ngoài còn cho phép đến các hoạt động mà Hiến pháp và các luật tương ứng quy định. Đầu tư nước ngoài sẽ khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sinh kế và cơ hội việc làm cho người Philippine; tăng cường giá trị kinh tế của các nông sản; thúc đẩy sự thịnh vượng của người dân; mở rộng phạm vi, chất lượng và số lượng xuất khẩu, cách tiếp cận đến thị trường thế giới; và/ hoặc chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đầu tư nước ngoài được chào đón như là 1 yếu tố bổ sung cho vốn và công nghệ của người dân Philippine nhằm mục đích chính phục vụ thị trường trong nước.

Theo quy tắc chung, sẽ không có một giới hạn, cản trở nào về phạm vi quyền sở hữu nước ngoài của các doanh nghiệp xuất khẩu. Ở các doanh nghiệp có thị trường trong nước, người nước ngoài có thể bình đẳng đầu tư đến 100%, ngoại trừ đầu tư trong các lĩnh vực được liệt kê trong danh sach cấm đầu tư. Các công ty sở hữu nước ngoài kinh doanh phục vụ chủ yểu cho thị trường trong nước sẽ được khuyến khích để thực hiện các biện pháp để từng bước tăng cường sự tham gia của người dân Philippine trong các đơn vị kinh doanh của mình bằng việc lựa chọn các đối tác Philippine, bầu người Philippine trong ban giám đốc công ty, thực hiện việc chuyển giao công nghệ đến người Philippine, tạo lập thêm các cơ hội việc làm cho nền kinh tể, tăng cường kỹ năng của lực lượng lao động Philippine.

 

Nội dung của Luật Đầu tư nước ngoài của Philippine

THI HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH CỦA R.A. 7042

Giáo trình pháp luật về đầu tư