Luật Singapore về đầu tư

Luật Singapore về đầu tư
Đánh giá bài viết

 

      VELOPMENTAL INVESTMENT FUND ACT: LUẬT VỀ QUỸ ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN: Luật này ban hành năm 1986. Gồm 6 chương 102 điều.

Mục đích chính của Luật này là:

1.Để tăng cường, hỗ trợ và tạo điều kiện thiết lập, phát triển hoặc mở rộng bất kỳ các ngành, các loại hình kinhdoanh một cách trực tiếp hoặc gián tiếp để tăng cường, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, cơ hội việc làm ở Singapore, thúc đẩy thị trường xuất khẩu và tăng cường sự cạnh tranh quốc tế của Singapore.

2.Để xây dựng, cải tiến, mở rộng hoặc thay thế bất kỳ các công trình, cây cối, máy móc, thiết bị và các cơ sở hạ tầng khác theo yêu cầu của sự phát triển kinh tế hoặc sự thịnh vượng chung của Singapore .

3.Để nâng cao, hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, điều tra, kiểm tra hoặc các công tác chuẩn bị khác nhằm phục vụ cho mục đích nêu ra ở trên.