Lược sử ra đời chương trình Bảo hiểm xã hội

Đánh giá bài viết

Chương trình BHXH bắt buộc ở cấp quốc gia đầu tiên được thiết lập ở nước Đức dưới thời thủ tướng Otto von Bismarck. Cụ thể chương trình bảo hiểm y tế thiết lập năm 1883, chương trình về tiền bồi thường cho công nhân năm 1884, chương trình trợ cấp hưu trí và trợ cấp tàn tật năm 1889. Mẫu hình này của Đức ngay sau đó được Áo và Hungary áp dụng.

Thời bấy giờ, ở vài nước Châu Âu đã diễn ra nhiều cuộc thảo luận, tranh cãi về chương trình này. Người thì cho rằng BHXH không nên bắt buộc mà chỉ nên là loại hình tự nguyện và được bao cấp, ý kiến khác thì ủng hộ một hệ thống bảo hiểm bắt buộc.

Anh quốc chấp thuận chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc trên toàn quốc vào năm 1911, tuy nhiên mãi đến năm 1948 thì chương trình này mới được triển khai thực hiện một cách mạnh mẽ.

Sau năm 1920, chương trình BHXH bắt buộc nhanh chóng được chấp nhận ở hầu hết các nước Châu Âu và Tây Bán Cầu. Trong việc sáng tạo ra chương trình BHXH thì Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tụt tại phía sau so với Châu Âu, mãi đến năm 1935 Hoa Kỳ mới thông qua được Luật Bảo hiểm xã hội (có người gọi là Luật phúc lợi xã hội). Đặc biệt là giai đoạn từ sau thế chiến thứ hai đến nay, hệ thống BHXH bắt buộc với nhiều chương trình thiết thực được Chính phủ nhiều nước quan tâm, vì thế hệ thống BHXH đã phát triển mạnh mẽ và trải rộng khắp thế giới đáp ứng được phần lớn nhu cầu của nhân dân.