Mô hình công ty chứng khoán chuyên doanh

Theo mô hình này, hoạt động kinh doanh chứng khoán sẽ do các công  ty độc lập và chuyên môn hoá trong lĩnh vực chứng khoán đảm trách, các  ngân hàng không được tham gia kinh doanh chứng khoán.  Ưu điểm của mô hình này là hạn chế được rủi ro cho hệ thống ngân  hàng, tạo điều kiện cho các công ty chứng khoán đi vào chuyên môn hoá sâu  trong lĩnh vực chứng khoán để thúc đẩy thị trường phát triển. Mô hình này  được áp dụng khá rộng rãi ở các thị trường Mỹ, Nhật và các thị trường mới  nổi như Hàn Quốc, Thái Lan…vv. Mô hình công ty chứng khoán chuyên doanh  Theo mô hình này, hoạt động kinh doanh chứng khoán sẽ do các công  ty độc lập và chuyên môn hoá trong lĩnh vực chứng khoán đảm trách, các  ngân hàng không được tham gia kinh doanh chứng khoán.  Ưu điểm của mô hình này là hạn chế được rủi ro cho hệ thống ngân  hàng, tạo điều kiện cho các công ty chứng khoán đi vào chuyên môn hoá sâu  trong lĩnh vực chứng khoán để thúc đẩy thị trường phát triển. Mô hình này  được áp dụng khá rộng rãi ở các thị trường Mỹ, Nhật và các thị trường mới  nổi nhưHàn Quốc, Thái Lan…vv.

Tuy nhiên, do xu thế hình thành nên các tập đoàn tài chính khổng lồ  nên ngày nay một số thị trường cũng cho phép kinh doanh trên nhiều lĩnh  vực tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm, nhưng được tổ chức thành các công ty  mẹ, công ty con và có sự quản lý, giám sát chặt chẽ và hoạt động tương đối  độc lập với nhau.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • mô hình công ti chứng khoán chuyên doanh
  • ,