Mô hình đo lường sự thành công của hệ thống thông tin

Mô hình thành công của hệ thông thông tin của DeLone và McLean mặc dù được thừa nhận và ứng dụng rộng rãi, cung cấp một sự phân loại rõ ràng về các thành phần của hệ thống thông tin thành công cũng như các tương tác của các thành phần này, tuy nhiên không đo lường tổng thể về sự thành công của hệ thống thông tin. Gable, Sedera, và Chan (2003) cho rằng, bản thân sự thành công của hệ thống thông tin có thể là thành phần bậc cao, với các thành phần bậc thấp hơn là các cấu trúc thuộc mô hình thành công của DeLone và McLean đồng thời, các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng các mối quan hệ giữa các thành phần trong mô hình này thiếu cơ sở lý thuyết cho các mối quan hệ nhân quả (Gable và cộng sự 2003). Từ quan điểm trên, Gable và cộng sự (2003) tiến hành xây dựng và kiểm định mô hình đo lường sự thành công của hệ thống doanh nghiệp, trong đó sự thành công của hệ thống doanh nghiệp không còn là mô hình bao gồm các cấu trúc có quan hệ tương tác lẫn nhau, mà là một khái niệm nghiên cứu bậc cao, được xây dựng như thành phần bậc 2 dạng kết quả (reflective) với các thành phần bậc 1 bao gồm chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống, ảnh hưởng cá nhân và ảnh hưởng tổ chức (hình 2.2). Như vậy, với việc kế thừa và vận dụng mô hình ISSM, sự thành công của hệ thống doanh nghiệp được nghiên cứu trong bối cảnh hệ thống thông tin. Theo quan điểm này, Sự thành công của hệ thống doanh nghiệp không thể được đo lường bằng một tập hợp biến quan sát mà phải được đo lường thông qua các thành phần của nó, trong đó, chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin, ảnh hưởng cá nhân và ảnh hưởng tổ chức là kết quả của sự thành công của hệ thống doanh nghiệp. Các thành phần chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống, ảnh hưởng cá nhân và ảnh hưởng tổ chức là các cấu trúc tương ứng trong mô hình ISSM của DeLone và McLean (1992, 2003). Mô hình này đã được kiểm định ở cả đơn vị phân tích cá nhân và tổ chức. Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp về bản chất là hệ thống thông tin, sự thành công của hệ thống doanh nghiệp theo Gable và cộng sự (2003) được xây dựng mô hình đo lường dựa trên mô hình ISSM, do đó, với mục tiêu đánh giá và đo lường sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, dựa trên nền tảng của mô hình hệ thống thông tin thành công của DeLone và McLean (1992, 2003), mô hình Gable và cộng sự (2003) được kế thừa và vận dụng trong nghiên cứu của luận án này là phù hợp và cần thiết.