Mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu

Dựa trên các khái niệm và mối quan hệ giữa các nguồn lực đã nêu ở các Mục 2.5 và 2.6, tác giả đề xuất mô hình dự định nghiên cứu (Hình 2.8).

Cụ thể, các nguồn lực bên ngoài ảnh hưởng đến nguồn lực điểm đến MICE là (1) Nguồn lực nhà cung cấp (Supporters); (2) Nguồn lực nhà tổ chức (Organizations); (3) Nguồn lực tổ chức chuyên nghiệp (Professional Agency); và (4) Nguồn lực du khách MICE (MICE Traveller). Các nguồn lực bên ngoài này đều có ảnh hưởng thuận chiều vào nguồn lực điểm đến MICE. Tiếp đến, một điểm đến MICE, với nguồn lực của mình và có thêm nguồn lực hỗ trợ sẽ tác động đến sự phát triển du lịch MICE. Các giả thuyết đề xuất trong mô hình:

H1: Nguồn lực của nhà cung cấp có mối quan hệ thuận chiều (+) đến nguồn lực điểm đến MICE.

H2: Nguồn lực của nhà tổ chức có mối quan hệ thuận chiều (+) đến nguồn lực điểm đến MICE.

H3: Nguồn lực của tổ chức chuyên nghiệp có mối quan hệ thuận chiều (+) đến nguồn lực điểm đến MICE.

H4: Nguồn lực của du khách MICE có mối quan hệ thuận chiều (+) đến nguồn lực điểm đến MICE.

H5: Nguồn lực điểm đến MICE có mối quan hệ thuận chiều (+) đến sự phát triển du lịch MICE.