Mô hình tăng trưởng nội sinh (endogenous growth models)

Tiếp tục phát triển cho , mô hình tăng trưởng nội sinh (endogenous growth models) ngoài việc sử dụng nguồn vốn đầu tư đã đưa thêm một tập hợp các yếu tố đầu vào làm yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế như công nghệ, nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm, vốn tổ chức, vốn xã hội, thể chế… (Easterly, 2003). Mô hình này đã trở thành lý thuyết phổ biến được sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế vì đã khắc phục được những thiếu sót của mô hình tân cổ điển, bổ sung thêm nhân tố bên ngoài và gia tăng khả năng giải thích. Đặc biệt, các giả định về gia tăng lợi nhuận khi tăng vốn thì mô hình tăng trưởng nội sinh cũng ủng hộ tầm quan trọng của , viện trợ nước ngoài có thể cải thiện tốc độ tăng trưởng trong dài hạn và do đó hỗ trợ việc ước tính các tác động kinh tế dài hạn của các khoản viện trợ phù hợp hơn tân cổ điển (Kargbo, 2012). Hơn nữa, mô hình giả định các mối quan hệ phi tuyến tính giữa đầu tư và tăng trưởng giúp cho việc phân tích trở nên đa dạng với nhiều góc độ khác nhau và tác động của các yếu tố bên ngoài đến tăng trưởng có thể được ước tính một cách phù hợp hơn. Mô hình tăng trưởng nội sinh cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của vốn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế vì thế mô hình này giải thích tốt hơn tác động của viện trợ nước ngoài đến xây dựng nguồn nhân lực ở các nước tiếp nhận viện trợ.

Thông qua các mô hình tăng trưởng kinh tế cho thấy nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế dựa vào nhiều tố, trong đó có yếu tố chính giữ vai trò quan trọng đó là vốn đầu tư. Như vậy, vốn là một trong những yếu tố cơ bản góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức được xem là một trong những nguồn vốn bổ sung cần thiết và quan trọng đóng góp vào tổng vốn đầu tư cho toàn xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức có vai trò quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế tại các quốc gia đang phát triển vì: nguồn vốn bổ sung giúp cho các quốc gia thực hiện chi đầu tư phát triển nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện mở rộng đầu tư trong nước; đối với các nước đang phát triển gặp khó khăn về nợ nước ngoài và thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức là nguồn bổ sung ngoại tệ và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế; nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức giúp xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người dân, với tính chất ưu đãi về lãi suất và thời hạn dài, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức là nguồn vốn đáng kể để thực hiện mục tiêu này thông qua các chương trình xóa đói giảm nghèo một cách hiệu quả; nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức sẽ giúp bổ sung nguồn lực tài chính, cũng như bổ sung nguồn vốn trong nước cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển. Từ những lý thuyết về các mô hình tăng trưởng kinh tế và vai trò tầm quan trọng của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đã hình thành nên cơ sở lý thuyết về sự tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • tăng trưởng kinh tế mô hình tăng trưởng nội sinh
  • ,