Mô hình tổ chức hoạch định

Mô hình tổ chức hoạch định
Đánh giá bài viết

Có 5 mô hình tố chức hoạch định như sau:

–  Không có tổ chức chính thức

–  Bộ phận hoạch định nằm trong một bộ phận tác nghiệp chủ yếu

–  Bộ phận hoạch định nằm trong các bộ phận tác nghiệp

–  Bộ phận hoạch định ở cấp lãnh đạo chung

–  Bộ phận hoạch định ở cấp lãnh đạo chung và ở các bộ phận tác nghiệp