Mở tài khoản lưu ký chứng khoán

Đánh giá bài viết

 

Tài khoản lưu ký chứng khoán là tài khoản dùng để hạch toán việc gửi, rút hoặc chuyển nhượng chứng khoán; hạch toán việc giao và nhận chứng khoán.

Tài khoản lưu ký chứng khoán gồm các loại:

–  Tài khoản chứng khoán giao dịch

–  Tài khoản chứng khoán cầm cố

–  Tài khoản chứng khoán chờ niêm yết

–  Tài khoản chứng khoán chờ rút

–  Tài khoản thanh toán bù trừ chứng khoán đã giao dịch

–  Các tài khoản khác

Khách hàng muốn gửi chứng khoán tại thành viên lưu ký thì phải làm  thủ tục mở tài khoản lưu ký chứng khoán và khách hàng chỉ được phép đặt  lệnh, giao dịch thông qua chính thành viên lưu ký đó, thành viên lưu ký có  nghĩa vụ mở và quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán cho mỗi khách hàng  gửi chứng khoán.

Trung tâm giao dịch chứng khoán sẽ mở tài khoản lưu ký chứng khoán  để hạch toán và quản lý các chứng khoán ký gửi cho thành viên lưu ký.  Đương nhiên, trung tâm giao dịch chứng khoán cũng sẽ mở tài khoản cho  phần chứng khoán thuộc sở hữu của khách hàng của thành viên lưu ký tách  biệt với phần chứng khoán của chính thành viên lưu ký đó.