Mối liên hệ giữa văn hóa quốc gia, văn hóa nghề nghiệp và văn hóa doanh nghiệp

Mối liên hệ giữa văn hóa quốc gia, văn hóa nghề nghiệp và văn hóa doanh nghiệp
Đánh giá bài viết

Mặc dù những khác biệt trong văn hóa rõ ràng có ảnh hưởng đến kinh doanh quốc tế, nhưng không phải tất cả các khó khăn trong kinh doanh đều xuất phát từ sự khác biệt trong văn hóa quốc gia được. Hình ….. cho thấy có 3 loại văn hóa ảnh hưởng đến mỗi người. Đó là văn hóa quốc gia, văn hóa nghề  nghiệp,  và văn hóa doanh nghiệp. Làm việc hiệu quả trong những văn hóa chồng chéo này là một thách thức lớn. Ảnh hưởng của văn hóa nghề nghiệp và văn hóa doanh nghiệp còn có xu hướng tăng lên khi con người hòa nhập với công việc và nơi làm việc  (Xem Hình 2.5).

Trước hết, chúng ta hãy bàn về VHDN. Hầu hết các công ty đều có các hệ thống về các chuẩn mực, giá trị, niềm tin, và cách ứng xử khác với các công ty khác. Những sự khác biệt này cũng đặc biệt như văn hóa quốc gia vậy. Ví dụ Anh và Hoa Kỳ có chung ngôn ngữ và hệ thống kinh tế. Nhưng từ mỗi nước hai doanh nghiệp khác nhau lại có văn hóa doanh nghiệp rất khác nhau. Thâm niên của công ty và tính chất sản phẩm đều ảnh hưởng đến văn hóa của công ty đó. Ví dụ như, Công ty bảo hiểm lớn của Anh Lloyds có một  văn hóa mang tính truyền thống và chậm thay đổi còn Virgin – công ty cung cấp dịch vụ du lịch và âm nhạc của Anh, lại có văn hóa thực nghiệm và ưa thử thách.

Những lớp văn hóa đó còn đặt các nhà quản lý trước một khó khăn nữa là xác đinh hành vi nào chịu ảnh hưởng của văn hóa quốc gia hay văn hóa nghề nghiệp và VHDN? Ở những nước có văn hóa doanh nghiệp mạnh, rất khó để tìm ra đâu là nơi bắt đầu của văn hóa doanh nghiệp và kết thúc của văn hóa quốc gia. Ví dụ đối với công ty L‟Oreal, rất khó để phân định phạm vi văn hóa doanh nghiệp và văn hóa quốc gia ảnh hưởng  tới hãng Hoa Kỳ phẩm của Pháp này. Người Pháp rất có kinh nghiệm trong ngành công nhiệp thời trang và Hoa Kỳ phẩm, nhưng L‟Oreal lại là doanh nghiệp toàn cầu và được điều hành bởi các nhà quản lý trên khắp thể giới. Ảnh hưởng của họ cùng với khả năng tiếp nhận văn hóa thế giới đã hình thành nên một L‟Oreal rất riêng trong văn hóa pháp. Ví vậy, trong kinh doanh quốc tế, không thể quy  tất cả sự khác biệt trong kinh doanh cho văn hóa quốc gia.