Mối quan hệ giữa giáo dục với kinh tế-xã hội là gì?

Mối quan hệ giữa giáo dục với kinh tế-xã hội là gì?
1.7 (33.33%) 3 votes

Giáo dục và kinh tế có mối quan hệ qua lại với nhau. Chúng vừa là phương tiện vừa là kết quả của quá trình tác động lẫn nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “kinh tế tiến bộ thì giáo dục mới tiến bộ được”. Nền kinh tế không phát triển thì giáo dục cũng không phát triển được. Giáo dục không phát triển thì không đủ cán bộ giúp cho kinh tế phát triển. Hai việc đó quan hệ mật thiết với nhau.” (Hồ Chí  Minh toàn tập, tập 8. NXB Chính trị Quốc gia. H.1996, Trang 337-338). Giáo dục là một lĩnh vực của nền kinh tế, là hệ thống nhỏ trong hệ thống kinh tế xã hội rộng lớn. Trong đó, tất cả các ngành kinh tế và giáo dục có mối quan hệ qua lại với nhau trong toàn bộ quá trình kinh tế-xã hội thống nhất. Một chính sách và chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn sẽ tạo ra điều kiện vật chất-xã hội để giải quyết vấn đề phát triển giáo dục. Ngược lại, nếu giải quyết tốt sự phát triển giáo dục sẽ tạo tiền đề và nguồn lực thúc đẩy sự thành công trong phát triển kinh tế.

Giáo dục với mục tiêu “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành nhân cách. Giáo dục là nhân tố quyết định sự hình thành và gia tăng các thành tố tri thức, thái độ hành vi, kĩ năng của nguồn lực người”. Nguồn lực này sẽ tác động vào nền kinh tế- xã hội tạo nên sự phát triển liên tục và bền vững. Sự phát triển kinh tế- xã hội tạo nên sự phát triể giáo dục cũng góp phần quan trong vào việc nâng cao năng suất và hiệu quả lao động .

Tích lũy vốn người thông qua giáo dục sẽ tạo điều kiện phát triển công nghệ mới, một sức lao động mới, tạo ra sự phát triển kinh tế-xã hội. Ngày nay, giáo dục không những được xem là yếu tố tác động đến nền kinh tế mà còn được xem là một lĩnh vực kinh tế có hiệu suất đầu tư cao. Bởi vì giáo dục và các ngành kinh tế đều là những bộ phận thống nhất tác động qua lại trên nên một thực thể kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, giáo dục là một lĩnh vực kinh tế đặc biệt bởi vì giáo dục tác động đến con người, tạo nên nguồn nhân lực tác động trực tiếp vào quá trình kinh tế trong việc duy trì tăng trưởng và phát triển kinh tế. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ như hiện này, thì giáo dục không những cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế mà còn là nhân tố nòng cốt trong phát triển khoa học kĩ thuật. Vì vậy, có thể khẳng định đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển theo chiều sâu, tạo nên sự phát triển liên tục và bền vững cho nền kinh tế-xã hội.