Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế
Đánh giá bài viết

Tăng trưởng kinh tế là một phương thức cơ bản để có được phát triển, nhưng bản thân nó chỉ là đại diện không toàn vẹn của sự tiến bộ. Tăng trưởng kinh tế chưa phải hoàn toàn là phát triển kinh tế. Tăng trưởng kinh tế nói lên sự biến động về lượng còn phát triển kinh tế nói lên

sự tăng trưởng về chất của xã hội. Tăng trưởng kinh tế mặc dù rất quan trọng nhưng mới chỉ là điều kiện cần của phát triển. Điều kiện của phát triển trong quá trình tăng trưởng phải đảm bảo được tính cân đối, tính hiệu quả, tính mục tiêu và tăng trưởng kinh tế trước mắt phải đảm bảo

sự phát triển kinh tế cho tương lai. Vì vậy muốn phát triển kinh tế xã hội phải có tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên trong một số trường hợp mặc dù tăng trưởng kinh tế còn thấp song Nhà nước vẫn có những cách hợp lý để xoá bỏ bất công trong xã hội, ồn định chính trị. Nâng cao chất lượng y tế giáo dục cũng là một trong những mục tiêu của sự phát triển. Song về lâu dài, một đất nước muốn phát triển kinh tế phải có sự tăng trưởng kinh tế.

Vì vậy để xem xét sự phát triển ta không chỉ đề cập đến phát triển kinh tế mà phải phân tích kỹ cả về phương diện tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • moi quan he giua tang truong kinh te va phat trien kinh te
  • ,