Mối quan hệ giữa các loại thị trường như thế nào

Mối quan hệ giữa các loại thị trường như thế nào
Đánh giá bài viết

Các thị trường có mối quan hệ chặt chẽ và cùng thúc đẩy nhau phát triển.

– Thứ nhất,mối quan hệ giữa thị trường đầu vào và đầu ra.

Thị trường các yếu tố sản xuất bao gồm :thị trường vốn ,thị trường sức lao động và thị trường các điều kiện vật chất khác cho quá trình tái sản xuất.Có thị trường này mới có các yếu tố để sản xuất ra hàng hoá,mới có hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ,hay mới có thị trường đầu ra. Số lượng ,chất lượng ,tính đa dạng của thị trường đầu ra do thị trường đầu vào qui định.Tuy nhiên ,thị trường đầu ra cũng có ảnh hưởng đến thị trường đầu vào,kích thích tính tích cực của thị trường đầu vào.

Hàng hóa đem bán ra thị trường yếu tố sản xuất có giá cả của nó.Tư liệu sản xuất có giá cả tư liệu sản xuất .Tiền vốn có giá cả từ lợi tức.Muốn thực hiện táI sản xuất mở rộng thì vốn và tư liệu sản xuất cần nhận được một phần bổ sung từ giá trị sản phẩm thặng dư,tài sản phảI được tham gia vào phân chia lợi nhuận.

Thị trường lao động là một bộ phận hữu cơ của hệ thống các loại thị trường trong nền kinh tế. Thị trường lao động tồn tại ,phát triển liên quan và tác động qua lại với các thị trường khác. Các yếu tố đầu vào của sản xuất: lao động ,đất đai,vốn,…tạo ra các sản phẩm đầu ra là hàng hoá và dịch vụ .Thị trường yếu tố đầu vào và đầu ra tương tác lẫn nhau tạo ra một hệ thống thị trường.

– Thứ hai,mối quan hệ giữa thị trường trong và ngoài nước.

Sẽ là sai lầm nếu muốn phát triển thị trường “đầu ra”,”đầu vào”,muốn đảm bảo sự cân bằng giữa các thị trường mà không chú ý đầy đủ tới thị trường nước ngoàI ,không chú ý tới ngoại thương .Đặc biệt trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất ,khoa học kỹ thuật và thông tin ,hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực,thị trường ngoài nước càng có ý nghĩa quan trọng để phát triển KTTT nước ta.
Thị trường ngoài nước ,thông qua ngoại thương có tác động thúc đẩy và hỗ trợ thị trường trong nước phát triển. Ngược lại thông qua ngoại thương ,thị trường trong nước có thể nhanh chóng tiếp cận thị trường thế giới .

Ngoại thương sẽ đảm bảo tái sản xuất mở rộng và nâng cao chất lượng của thị trường đầu vào và đầu ra.Thông qua nhập khẩu ,nền kinh tế có được hàng hoá khoa học –kỹ thuật hiện đại ,thông tin ,vốn, chất xám, những hàng tiêu dùng ,dịch vụ để đáp ứng quá trình tái sản xuất trong nước. Thông qua hoạt động xuất khẩu ,mà bán đựơc hàng hóa ra nước ngoài ,thu tiền về để phục vụ những nhu cầu phát triển kinh tế.
Trong xu thế quốc tế hoá đời sống kinh tế diễn ra mạnh mẽ ,thị trường trong nước có mối quan hệ chặt chẽ với thị trường ngoài nước thông qua hoạt động ngoại thương. Sự phát triển mạnh mẽ của ngoại thương sẽ đảm bảo mở rộng thị trường các yếu tố đầu vào,đầu ra của thị trường trong nước và đảm bảo sự cân bằng giữa hai thị trường đó.