Mối quan hệ giữa các yếu tố sản xuất

Mối quan hệ giữa các yếu tố sản xuất
3 (60%) 1 vote

1.    Mối quan hệ giữa các yếu tố sản xuất.

Trong sản xuất nông nghiệp, để tạo ra sản phẩm cần phải phối hợp nhiều yếu tố đầu vào, thông thường có thể có nhiều yếu tố biến đổi. Giả định có hai yếu tố đầu vào biến đổi (x1 và x2), còn các yếu tố khác không thay đổi, hàm sản xuất được biểu diễn như sau:

Q = f (x1 , x2|, x xn )

Ta có thể minh họa mối quan hệ trên bằng hình 3.3