Mối quan hệ giữa tâm lý học với các khoa học khác

Con người là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học… Mỗi bộ môn khoa học nghiên cứu một mặt nào đó của con người. Trong các khoa học nghiên cứu về con người thì tâm lý học chiếm vị trí đặc biệt.

Tâm lý học có quan hệ với nhiều khoa học, theo nhà tâm lý học người Nga B.G.Ananhiep cho rằng: Tâm lý học nằm ở vị trí trung tâm của hình tam  giác và ba đỉnh là: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và triết học.

– Tâm lý học với triết học: Mỗi lý thuyết tâm lý đều dựa trên cơ sở phương pháp luận của một thứ triết học nào đó. tâm lý học mác xít lấy chũ nghĩa duy vật biện chứng và chũ nghĩa duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp luận  định  hướng cho việc nghiên cứu các hiện tượng tâm lý. Ngược lại những thành tựu của tâm lý học đã góp khẳng định các quy luật tự nhiên, xã hội thông qua họat động cải tạo tự nhiên xã hội và bản thân con  người .

– Tâm lý học quan hệ với khoa học tự nhiên đặc biệt  với  sinh lý học thần kinh cấp cao có thể nói  hoạt động thần kinh cấp cao là cơ sở tự nhiên của tâm lý người, các thành tựu sinh vật học, di truyền học, tiến hoá luận góp phần làm sáng tỏ sự hình thành và phát triển tâm lý.

– Tâm lý học có quan hệ với các khoa học xã hội

Nhiều kết quả nghiên cứu của tâm lý học được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống xã hội như: giáo dục học, quản lý xã hội, pháp lý…

Ngược lại các thành tựu của khoa học xã hội góp phần giúp tâm lý học giải quyết bản chất hiện tượng tâm lý


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • tâm lý học với nghiên cứu khoa học
  • ,