Mối quan hệ giữa tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Dựa trên nguồn gốc của TTX và mối quan hệ giữa TTX với PTBV (mục 1.1.4) có thể thấy rằng xu thế hiện nay là TTX bởi vì TTX xét trong thời gian ngắn hạn, dễ đạt được hơn so với PTBV. Điểm giống nhau giữa TTX và PTBV đó là TTX là một phần  của PTBV, là phương thức để đạt được PTBV. TTX và PTBV cùng đo lường các khía cạnh kinh tế và môi trường.

Điểm khác nhau giữa TTX và PTBV là TTX xem xét trong ngắn hạn, tương lai gần từ 5-20 năm trong khi PTBV hướng đến tương lai dài hạn. TTX có phạm vi hẹp hơn so với PTBV, TTX chỉ xem xét mối quan hệ giữa 2 trong 3 trụ cột của PTBV là kinh tế và môi trường. PTBV ngoài khía cạnh kinh tế, môi trường còn xét đến khía cạnh xã hội. Cụ thể, PTBV ngoài các vấn đề của TTX còn xét đến một số yếu tố khác như: chất lượng sống (của con người); vốn con người, xã hội và tài chính (khác với các khía cạnh xanh); các tác động tới các nước khác (khác với vốn tự nhiên).