Mối quan hệ sản xuất bền vững, sản xuất xanh và tăng trưởng xanh

Sản xuất bền vững là việc tạo ra hàng hóa và dịch vụ sử dụng các quy trình và hệ thống không gây ô nhiễm; bảo tồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên; khả thi về kinh tế; an toàn và sức khỏe cho nhân viên, cộng đồng và người tiêu dùng; và khen thưởng về mặt xã hội và sáng tạo [85].

Dựa trên khái niệm, nội dung sản xuất xanh, sản xuất bền vững, và TTX cho thấy rằng: sản xuất xanh, sản xuất bền vững có phạm vi trong doanh nghiệp và ngành; và TTX có phạm vi rộng hơn ở cấp Bộ/ngành, địa phương, quốc gia.

Sản xuất xanh (SXX) và sản xuất bền vững (SXBV) có thể giúp hệ thống sản xuất của doanh nghiệp tốt hơn, sản xuất xanh xem xét hệ thống trong thời gian ngắn hạn trong khi sản xuất bền vững xét trong thời gian dài hạn. SXX và SXBV đều có thể giúp cho ngành sản xuất phát triển hướng tới TTX của ngành. Tuy vậy, cũng có những điểm giống và khác nhau giữa SXX và SXBV. Căn cứ theo định nghĩa về SXX, SXBV có thể thấy điểm giống nhau giữa hai khái niệm này đó là cùng là phương thức sản xuất giúp bảo tồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên; an toàn sức khỏe với người lao động và người tiêu dùng; và cùng nâng cao hiệu quả nguồn lực cũng như khả thi về mặt kinh tế. Điểm khác nhau giữa SXX và SXBV đó là SXX có đề cập đến vấn đề tái chế, tái sử dụng trong khi SXBV không đề cập đến vấn đề này; SXX không xét đến yếu tố cộng đồng; SXBV không gây ô nhiễm môi trường trong khi SXX giảm thiểu nguồn chất thải ra ngoài môi trường.