Môn học luật Hiến pháp là gì?

 

Luật Hiến pháp là môn học chính thức được đưa vào chương trình đào tạo cử nhân luật, cũng như ở các trường Cao đẳng kiểm sát, trường hành chính… Sau khi học xong môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật, sinh viên được học môn luật Hiến pháp trước khi học các môn học luật chuyên ngành như luật hành chính, luật hình sự, luật thương mại, luật dân sự… Môn học luật Hiến pháp nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chẳng hạn chế độ chính trị – kinh tế – văn hóa – giáo dục… cũng như cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, những quan hệ cơ bản giữa nhà nước với công dân… Đó chính là cơ sở để tìm hiểu những quan hệ xã hội cụ thể mà các ngành luật khác điều chỉnh một cách thuận lợi hơn.

Vì vậy yêu cầu sinh viên phải nắm được bản chất, nội dung cũng như cách thức tác động của luật Hiến pháp nói chung và từng quy phạm, chế định,  quan hệ của luật Hiến pháp nói riêng, đồng thời cũng  cần phải có sự am hiểu thực tế nhất định. Có như thế mới giúp cho việc nghiên cứu về các ngành luật học được hoàn thiện hơn.

Mặt khác việc học môn học luật Hiến pháp không chỉ giúp cho sinh viên hiểu biết về một ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam mà còn hiểu biết thêm về lĩnh vực chính trị để định hướng nghề nghiệp, tích lũy kiến thức chuyên môn cho công việc mình đảm trách sau này.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • môn luật hiến pháp
  • ,