Một số chỉ tiêu đo lường thu nhập khác

 

– Tổng sản phẩm quốc dân ròng (Net national Product – NNP)

Tổng sản phẩm quốc dân ròng là phần GNP còn lại sau khi trừ đi khấu hao.

NNP  = GNP – De

– Thu nhập quốc dân (Y) và thu nhập quốc dân có thể sử dụng (YD)

+ Thu nhập quốc dân (Y)là chỉ tiêu phản ánh thu nhập của tất cả các yếu tố của nền kinh tế.

Thu nhập quốc dân  theo chi phí yếu tố:

Y = w + i + r + Π

Y = NNP – Te

Y = GNP – (De+ Te)

Te: Thuế gián thu ròng là thuế gián thu trừ đi các khoản trợ cấp sản xuất

Các khoản trợ cấp sản xuất là khoản tiền mà chính phủ thanh toán cho người sản xuất, vd: trợ giá

  + Thu nhập có thể sử dụng (YD)là phần thu nhập quốc dân còn lại sau khi các hộ gia đình nộp lại các loại thuế trực thu và nhận được các trợ cấp của Chính phủ hoặc doanh nghiệp.

YD  = Y – Td + Tr

Trong đó        Td: là thuế trực thu

Tr: Trợ cấp của chính phủ

Toàn bộ thu nhập có thể sử dụng chỉ bao gồm phần thu nhập mà các hộ gia đình có thể tiêu dùng (C) và để tiết kiệm (S),  YD = C + S