Một số công cụ quản trị chất lượng

Đánh giá bài viết

Quản trị chất lượng sử dụng nhiều công cụ khác nhau để đảm bảo và nâng có chất lượng sản phẩm. Dưới đây là một số công cụ tiêu biểu.

1. Phiếu kiểm tra (check sheets)

* Nội dung: Phiếu kiểm tra là mẫu ghi nhận dữ liệu đơn giản, ghi lại các thông tin ban đầu về tất cả các sai sót của sản phẩm hoặc công việc của mọi người lao động, mọi công việc, mọi chi tiết trên sản phẩm.

2. Biểu đồ Pareto (Pareto diagrams)

* Nội dung: Biểu đồ Pareto vẽ trên đồ thị tình trạng sai hỏng khác nhau để phát hiện những nguyên nhân chính, từ đó tập trung giảm các khuyết tật sai sót.
* Ý nghĩa: Biểu đồ Pareto giúp ta phân tích và xác định nguyên nhân chủ yếu của chất lượng kém.

3. Biểu đồ nhân quả (Cause and effect diagrams)

* Nội dung: Biểu đồ nhân quả vẽ ra một sơ đồ có dạng xương cá thể hiện mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng để phát hiện những trọng tâm cần xử lý và giải quyết.
* Ý nghĩa: Biểu đồ nhân quả có thể khai thác triệt để sự tham gia của nhiều bộ phận vào việc giải quyết vấn đề. Biểu đồ nhân quả giải quyết vấn đề chặt chẽ lôgíc

4. Biểu đồ mật độ (Histograms)

* Nội dung: Thể hiện tình trạng chất lượng được so sánh với các giới hạn (giới hạn trên, dưới).
* Ý nghĩa: Biểu đồ mật độ có thể kiểm soát chất lượng do những đột biến gây ra.
Ngoài những công cụ trên thì quản trị chất lượng còn một số công cụ thống kê khác tuy nhiên về mặt hiệu quả không bằng những công cụ nêu trên.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • các công cụ QTCL
  • ,