Một số giải pháp nâng cao hiệu quả và tính công bằng trong BHYTTN

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả và tính công bằng trong BHYTTN
Đánh giá bài viết

Trong khi chưa đủ điều kiện để thực hiện BHYT bắt buộc cho mọi tầng lớp dân cư thì việc phát triển, mở rộng BHYT tự nguyện là bước đi cần thiết và quan trọng trong lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Từ những tồn tại và hạn chế khi thực hiện BHYT tự nguyện trong thời gian qua có thể đề xuất các giải pháp mang tính nguyên tắc để mở rộng và phát triển BHYT tự nguyện như sau:

– Triển khai các mô hình BHYT tự nguyện theo nguyên tắc tập thể cộng đồng, phát huy vai trò của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể trong vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện. Hình thức tổ chức thực hiện BHYT theo các nhóm đối tượng, như: hộ gia đình, học sinh, sinh viên, hội đoàn thể, thân nhân người lao động. Phát triển BHYT tự nguyện theo chiều sâu nhằm bảo đảm tính bền vững, đồng thời dần triển khai theo diện rộng tại các xã phường, quận, huyện trong cả nước.

– Xác định mức phí BHYT tự nguyện cho các nhóm đối tượng tham gia BHYT tự nguyện theo nguyên tắc phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội theo từng khu vực thành thị, nông thôn của từng địa phương, khả năng đóng góp của người dân, có kế hoạch hỗ trợ tiền đóng BHYT cho một bộ phận dân cư diện cận nghèo.

– Cần tăng cường chất lượng y tế cơ sở, đặc biệt là chất lượng KCB tại trạm y tế xã, phường, bảo đảm cho nhân dân tham gia BHYT tự nguyện được chăm sóc sức khỏe theo chế độ BHYT ngay từ y tế cơ sở, từng bước cải thiện chất lượng KCB tại các tuyến chuyên môn kỹ thuật.

– Xem xét phương thức thanh toán chi phí KCB giữa cơ quan BHXH và các bệnh viện, tránh việc đổ lỗi và hiểu không đúng các quy định của các cơ quan có thẩm quyền, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, tác động không tốt đến việc vận động tham gia BHYT của người dân.

– Cần có sự phối hợp, chỉ đạo thống nhất của các cơ quan quản lý Nhà nước đặc biệt là các bộ, ngành, hội ở Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể ở địa phương, tạo điều kiện để phát triển BHYT tự nguyện trong một số nhóm đối tượng tiềm năng, việc triển khai BHYT xã hội cần mang tính tổ chức, không thể nhỏ lẻ, tự phát và không chỉ một cơ quan như BHYT Việt Nam có thể thực hiện được.

– Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách BHYT đặc biệt là BHYT tự nguyện, đây là yếu tố quan trọng giúp thay đổi nhận thức cho mọi người để hiểu đúng bản chất, sự cần thiết của BHYT, qua đó tự giác và tạo thói quen tham gia BHYT tự nguyện.

– Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về BHYT và quản lý quỹ BHYT theo hướng xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý BHYT theo hướng vừa thực hiện được sự phân định cụ thể, rõ ràng, vừa thể hiện sự kết hợp chặt chẽ trách nhiệm và quyền hạn trong quản lý BHYT; bảo đảm cân đối giữa việc thu và chi của quỹ BHYT, kết hợp việc chống lạm dụng và trục lợi BHYT.

– Đảng và Nhà Nước ban hành  nhiều chính sách, quyết định, chỉ thị, thông tư về việc hướng dẫn thực hiện cũng như bổ sung một số điều khoản chưa thỏa đáng để dần hoàn thiện cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện được chăm sóc, chữa trị kịp thời, hiệu quả.

– Các cấp chính quyền và các đơn vị khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và từng thời kỳ phải tính toán, xác định chỉ tiêu về dân số tham gia BHYT; bố trí và công bố chỉ tiêu ngân sách, hỗ trợ việc mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo.

– Củng cố, nâng cao năng lực thực hiện BHYT, tăng cường đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức cho cán bộ công tác y tế.

– Bộ Y tế  phát động Cuộc vận động “Tăng cường cán bộ y tế về cơ sở công tác“, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong đó có người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội ở nông thôn, miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa.