Một số giải pháp nâng cao tác động tràn của FDI vào khu vực kinh tế VN

Để tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn vôn ĐTNN ,đòi hỏi phải tiếp tục cải thện hơn nữa môi trường đầu tư, làm cho Việt Nam thực sự là một trong những địa bàn đầu tư hấp dẫn hàng đầu trong khu vực ĐNA.

Về môi trường pháp lý, cần khẩn trương soạn thảo các văn bản hướng dẫn luật Đầu tư, luật Doanh nghiệp và ban hành sớm các văn bản này để các nhà đầu tư cũng như các cư quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương có thời gian tìm hiểu và chuẩn bị áp dụng .đồng thời tiến hành rà soát các chính sách có liên quan để kịp thời chỉnh sửa .hoàn chỉnh .đảm bảo sự thống nhất của cả hệ thống luật pháp chính sách về đầu tư, khẩn trương rà soát các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường để thực hiện theo đúng lộ trình .

Về thủ tục hành chính, tập trung sức hoàn thiện cơ chế một cửa ở các cơ quan cấp phép và quản lý đầu tư, tăng, cường phân cấp mạnh hơn nữa quản lý đầu tư đi dối với tăng cường cơ chế phối hợp giám sát và kiểm tra, giải quyết kịp thời các thủ tục về đất đai, hải quan, xuất nhập khẩu…

Về kết cáu hạ tầng, tiếp tục huy đọng mọi nguồn lực trong và ngoài nước, trong đó có việc ban hành quy chế khuyến khích tư nhân đầu tư nang cấp các công trình giao thông, cảng biển dịch vụ viễn thông… cung cấp điện nước, phấn đấu không để xảy ra tình trạng thiếu điện cho hoạt động sản xuất .kinh doanh.

Để phát huy lợi thế về nguồn nhân lưc ,cần tăng cường mạnh mẽ công tác đào tạo ,nhất là đào tạo nghề với các tổ chức trong và ngoài nước, nhằm đáp ứng tốt ơn nhu cầu lao đọng kỷ thuật ca của các nhà đầu tư.

Vế xúc tiến đầu tư ,cần triển khai xây dựng các mối xúc tiến đầu tư một số địa bàn trọng điểm, đổi mới phương háp xúc tiến đầu tư, nhất là chuyển mạnh sang hình thức vận động đầu tư theo dự án và đối tác trọng điểm.

Cần duy trì cơ chế lãnh đạo thường xuyên giữa lãh đạo chính phủ ,các bộ .ngành với các nhà đầu tư, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các khó khan, vướng mắt của các dự án đang hoạt động, bảo đảm các dự án đang hoạt đông có hiệu quả, đúng tiến độ.

Các ban hành các chính sách  hợp lý nhằm phát triển nhanh ngành công nghiệp phụ trợ, bảo đảm giải quyết tốt hơn việc cung cấp nguyên liệu phụ tùng, linh kiện cho các nhà ĐTNN. Trong quá trình đó cần chú trọng sự liên kết với khu vực kinh tế trong nước và nước ngoài, tăng cường tác động lan tỏa của ĐTNN đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

Mặc dù sẽ đối mặt với không ít thử thách, hoạt động ĐTNN tại Việt Nam vẫn đang đứng trước thời cơ mối chưa từng có. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trung ương và địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nắm bắt thời cơ mới đẻ tạo nên một làn sóng đầu tư nước ngoài mới có hiệu quả, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển inh tế xã hội của đất nước ta.

Bên cạnh việc chú trọng đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác đọng trực tiếp của nó đến tăng trưởng kinh tế cần chú ý tác động tràn của nó đến khu vực kinh tế trong nước. Sau đây là một số giải pháp:

Hoàn thiện cơ chế phát triển thị trường các yếu tố đặc biệt là thị trường lao động, thị trường công nghệ, thị trường bất động sản, thị trường vốn, đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hội nhập quốc tế, nhanh chống hoàn thành hệ thống doanh nghiệp phụ trợ với các doanh nghiệp FDI tạo nên những nhóm ngành có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Một trong những lí do chính cản trở tác động tràn là sự chênh lệch về trình độ công nghệ và thiếu sự liên kết giữa 2 khu vực doanh nghiệp. Chênh lệch về trình độ công nghệ thể hiện qua mức tập trung vốn trên đầu lao động thường gây trở ngại cho việc chuyển giao công nghệ ở những ngành đòi hỏi vốn lớn như cơ khí điện tử. Do vậy để nâng cao hiệu quả tác động tràn một mặt các donh nghiệp trong nước phải đổi mới công nghệ mặt khác phải năng cao trình độ lao động để tăng khả năng tiếp thu của người lao động trong việc sử dụng  hững công nghệ có tính phức tạp .

Để nâng cao trình độ người lao động ,cần tăng cường mạnh mẽ công tác đào tạo ,nhất là đào tạo nghề với sự tham gia của các tổ chức trong nước và ngoài nước ,nhằm đáp ứng tốt nhất nu cầu lao động kỷ thuật cao của nhà đầu tư .

Để nâng cao khả năng cạnh tranh , các doanh nghiệp phải thường xuyên đổi mới ,nâng cao chất lượng sản phẩm và cung cấp các dịch vụ bán hàng .từ đó có thể nâng cao chiếm lĩnh thị trường để nâng cao tính liên kết .

Đối với kênh chuyển giao công nghệ thì cần có sự liên kết giữa các công ty mẹ và các công ty con đối với các công ty xuyên quốc gia. Cá công ty mẹ thường chú trọng đến việc cung cấp công nghệ, cung cấp dây chuyền sản xuất cho các công ty con, còn các công ty con là nơi vận hành các kết quả nguyên cứu ,là nơi vận hành các dây chuyền sản xuất mới nhất. Do đó các công ty con này khi chuyển giao dây chuyền công nghệ cho các các công ty nhà nước thì không những phải hướng dẫn việc vận hành, sử dụng công nghệ đó mà còn phải đào tạo công nhân lành nghề để sử dụng các công nghệ đó một cách có hiệu quả hơn.

Chú trọng thu hút vốn dầu tư nhưng cần nhấn mạnh hơn nữa tác động tràn. Thay vì khuyến khích thu hút FDI vào một số ngành hiện nay, chỉ nên quy định lĩnh vực cấm đầu tư và cho phép đầu tư vào các lĩnh vực ngoài các lĩnh vực cấm .

Đẩy mạnh cổ phàn hóa doanh nghiệp mở cửa hơn nữa cho sự gia nhập thị trường các donh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngài quốc doanh trong nước trong một số ngành hiện nay mà vẫn do doanh nghiệp nhà nước nắm. Đồng tời thực hiện cam kết giảm thuế và hang rào phi thuế quan.Mục đích của biện pháp trên là nhằm giảm mức độ tập trung của FDI vào một số ngành sản xuất thay thế nập khẩu, thu hút nguồn vốn này vào tất cả các ngành. Qua đó tạo cơ hội để có các tác động lan tỏa cho các doanh nghiệp trong nước và kinh tế.