Một số giải pháp phát triển đồng bộ các loại thị trường

1.Giải pháp chung.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế thị trường ,đoạn tuyệt hoàn toàn với cơ chế bao cấp .Tạo môi trường thuận lợi về pháp luật và kinh tế để phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với các hình thức sở hữu khác nhau.

Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế nhà nước để nó thực sự giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.Đặc biệt ,cần tập trung giảI quyết những vướng mắc về cơ chế ,chính sách ,những yếu kém hiện nay của kinh tế tư nhân để hỗ trợ ,khuyến khích khu vực kinh tế này phát triển và khắc phục những sơ hở ,buông lỏng trong quản lý nhà nước.

Về lâu dài,nên giảm sự can thiệp của nhà nước đối với các loại thị trường nói chung,nhưng trong giai đoạn trước mắt ,trong một số trường hợp,các biện pháp can thiệp của nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng .

Mặt khác ,nhà nước tôn trọng nguyên tắc và cơ chế hoạt động khách quan của thị trường ,tạo điều kiện đẩy nhanh việc hình thành các loại thị trường một cách đồng bộ ,nhất là thị trường vốn ,thị trường lao động ,thị trường bất động sản,…để sử dụng có hiệu quả nguồn lực xã hội .

2.Giải pháp cụ thể cho từng loại thị trường.

2.1.Thị trường hàng hoá và dịch vụ.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hoá.Đây là biện pháp rất cơ bản để thúc đẩy phát triển thị trường .Phải đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu sản xuất hàng hoá theo hướng tập trung ,chuyên môn hoá cao và các ngành có lợi thế so sánh.Bố trí cơ cấu sản xuất hàng hóa phải xuất phát từ nghiên cứu các thông tin về thị trường đầu ra,khả năng cạnh tranh .Tránh tình trạng làm phong trào ,tràn lan như thời gian qua.
Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng vật chất ,pháp lý và tri thức khoa học công nghệ cho thương mại và dịch vụ.Ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông vận tải,thông tin liên lạc ,trung tâm thương mại .Bảo đảm cơ sở hạ tầng tốt cho lưu thông hàng hoá thông suốt ,thuận lợi và nhanh chóng.Để phát triển kết cấu hạ tầng phải có chính sách hợp lý để thu hút đầu t cả trong và ngoàI nớc.

Nâng cao chất lượng công tác thông tin,dự báo thị trường và các hoạt động xúc tiến thương mại .Cần xác định rõ trách nhiệm và phối hợp giữa Nhà nước với các doanh nghiệp ,nhà kinh doanh trong công tác thị trờng.

Hoàn chỉnh cơ sở pháp lý cho tự do hoá kinh doanh,tự do hoá thơng mại .Triệt để tuân thủ nguyên tắc thương nhân được kinh doanh những thứ mà pháp luật cho phép và luật pháp không cấm.Thường xuyên rà soát hệ thống luật pháp hiện hành để đảm bảo tính hệ thống tính pháp lý và môi trường thông thoáng cho các chủ thể kinh doanh.

Tổ chức hệ thống kinh doanh thơng mại hợp lý trên cơ sở đa thành phần kinh tế và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng.
Chủ động và đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế thwơng mại khu vực và quốc tế.Tiếp tục chính sách đa phương hóa ,đa dạng hóa trong quan hệ kinh tế quốc tế.Thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế của Việt Nam.Tạo lập môi trường và điều kiện để sớm gia nhập tổ chức thơng mại quốc tế WTO.
Nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống quản lý Nhà nớc đối với thị trường và thơng mại .Đẩy mạnh cải cách hành chính quốc gia .Coi trọng khâu đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài trong kinh doanh và quản lý thị trường thương mại .Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nứơc đối với thương mại và dịch vụ.

2.2.Thị trường lao động .

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền của người lao động và ngời sử dụng lao động một cách có hiệu quả nhất.Pháp luật cần hỗ trợ ngời lao động trong việc di chuyển ,định c ,tìm kiếm việc làm và không bị phân biệt đối xử. Quyền lợi của ngời sử dụng lao động cũng phải được đảm bảo.Thị trờng lao động với các chủ thể của nó phải đảm bảo cung cấp các thông tin một cách chính xác ,nhanh nhậy ,rộng khắp ,có độ tin cậy cao tới cả người sử dụng và ngời lao động với chi phí thấp nhất .

Các cơ quan nhà nớc cần có những dự báo về nhu cầu và khả năng sử dụng lao động trong tương lai để từ đó có các kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho một vùng hay trên phạm vi một quốc gia.
Như nghị quyết Đại hội IX đã nhấn mạnh “mở rộng thị trờng lao động trong nước có sự kiểm tra giám sát của Nhà nớc”,”đẩy mạnh xuất khẩu lao động”,”tạo cơ hội bình đẳng và đIều kiện thuận lợi cho ngời lao động”.

2.3.Thị trường bất động sản(BĐS).

Góp phần hình thành đồng bộ các loại thị trường cùng các thể chế phù hợp với KTTT định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.Nhà nước chủ động định hướng ,đIều tiết và kiểm soát để ổn định thị trờng BĐS,khắc phục tình trạng tự phát ,đầu cơ BĐS.

Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ,các cơ chế chính sách phù hợp đảm bảo tính đồng bộ ,thống nhất đủ hiệu lực nhằm tạo đIều kiện cho thị trờng BĐS hoạt động .Trong đó có nghiên cứu xây dựng Luật kinh doanh BĐS.

Hoàn thiện cơ cấu của thị trờng và lành mạnh hoá các giao dịch trên thị trờng BĐS .Trước hết hoàn thiện quy chế về hoạt động môi giới BĐS và khẩn trương nghiên cứu ban hành các quy định về cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà và công trình xây dựng có nhu cầu giao dịch trên thị trờng BĐS.

2.4.Thị trường vốn.

Nhà nước cần đảm bảo khả năng tiếp cận với nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong xã hội một cách bình đẳng .Nhà nước cũng cần phải hỗ trợ xây dựng những thể chế nhằm giảm bớt rủi ro cho các nhà đầu tư.Do đó để phát triển thị trờng vốn cần phảI thực hiện :
Phát triển hệ thông ngân hàng cũng như các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tài chính có đủ năng lực cạnh tranh trong đIều kiện hội nhập ..

Xây dựng và phát triển một hệ thống thể chế đảm bảo được khả năng hội nhập quốc tế.Những quy định và thể chế của thị trường tài chính trong nước phải được xây dựng theo hướng có khả năng tương thích với các chuẩn mực quốc tế.Các tổ chức tài chính trong nước cũng cần được xây dựng và có cơ chế hoạt động phụ hợp hơn với điều kiện mới. Đây cũng chính là những biện pháp hướng tới những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội IX nhằm “Phát triển nhanh và bền vững thị trường vốn”,”tăng khả năng chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam”.

2.5.Thị trường khoa học công nghệ (KHCN).

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế ,chính sách về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu và triển khai. Định hướng cơ bản là ưu tiên cho nghiên cứu ứng dụng ,cần xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển KHCN ,định hướng phát triển và xây dựng kế hoạch với các bước đi phù hợp để triển khai có hiệu quả một số ngành mũi nhọn: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới và công nghệ tự động hóa.

Tuy nhiên, trong giai đoạn trước mắt, cần tập trung phát triển và ứng dụng các công nghệ thích hợp với điều kiện nước ta,nhất là các công nghệ có khả năng giải quyết nhiều việc làm cho nguồn lao động dồi dào hiện nay.
Mặt khác, tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính đối với lĩnh vực KHCN.Chẳng hạn, cho vay với lãi suất ưu đãi thoả đáng; miễn giảm thuế lợi tức trong một thời gian thích hợp cho doanh nghiệp có công nghệ mới ,sản phẩm mới, hỗ trợ một phần kinh phí cho đề tài nghiên cứu của các doanh nghiệp .