Một số kiến nghị kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương:

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần sớm xây dựng một bản Quy hoạch tích hợp cho vùng ĐBSCL với mục tiêu tạo ra một khung chiến lược toàn diện cho vùng, làm cơ sở cho việc triển khai các chương trình, dự án đầu tư phát triển một cách đồng bộ nhằm phát huy tối đa những tiềm năng và lợi thế của vùng.

+ Ngành giáo dục và đào tạo ở vùng ĐBSCL cần mở rộng quy mô đào tạo; điều chỉnh cơ cấu về trình độ và ngành nghề đào tạo theo hướng phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng trong thời gian tới; nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần có sự ưu tiên về vốn đầu tư đối với các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập thuộc Bộ trên địa bàn vùng ĐBSCL.

+ Các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng: trong nghiệp vụ huy động vốn cần tăng cường công tác huy động vốn tại các địa phương trong vùng, cũng như trên phạm vi cả nước. Trong nghiệp vụ cho vay vốn, cần đơn giản hóa các thủ tục cho vay vốn, ban hành hệ thống lãi suất cho vay hợp lý.

+ Bộ Khoa học và Công nghệ cần sớm đưa ra Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ cho vùng ĐBSCL. Chiến lược này phải có tác dụng nhanh chóng nâng cấp cơ cấu ngành kinh tế ở vùng trong quá trình CNH, HĐH.

+ Chính phủ cần tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/06/2002 về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng và Chỉ thị số 25/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/08/2008 về việc tăng cường chỉ đạo tiêu thụ hàng nông sản thông qua hợp đồng nhằm đảm bảo thị trường đầu ra ổn định cho nông dân.

– Kiến nghị với HĐND, UBND, các Sở ngành ở các tỉnh, thành phố thuộc vùng ĐBSCL:

+ HĐND các cấp ở các tỉnh, thành thuộc vùng ĐBSCL cần có sự ưu tiên đối với chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn.

+ Cần có các chính sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút nhân tài và lao động có trình độ CMKT đến làm việc lâu dài tại các địa phương trong vùng.

+ Ngân sách địa phương: một mặt, cần tăng cường công tác phòng chống thất thu, lạm thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời cho ngân sách địa phương; mặt khác, cần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tăng đầu tư phát triển. Cần tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm huy động vốn cho đầu tư phát triển.

+ Cần nhanh chóng cải thiện môi trường kinh doanh; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, nhất là ngoài nước nhằm nhằm huy động tối đa nguồn vốn của doanh nghiệp dân doanh và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài.

+ Các Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc các Sở Công Thương ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cần tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.