Một số lưu ý khi lựa chọn phương thức thanh toán quốc tế

Cũng như các phương ti ện thanh toán quốc tế, việc sử dụng ph ương thức thanh toán quốc tế này hay một phương thức thanh toán khác phụ thuộc vào các yếu tố.

Thứ nhất, cần xác định mức độ thường xuyên hay không thường xuyên của các mối quan hệ thương mại.

Thứ hai, cần xác định sự tín nhiệm lẫn nhau cao hay thấp.

Thứ ba, quy mô của hợp đồng thương mại hoặc dịch vụ lớn hay nhỏ.

Thứ tư, khả năng hàng hóa của người bán và khả năng tài chính của người mua như thế nào.

Thứ năm, cần xem xét thận trọng t ình hình chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi nước tham gia trong hợp đồng, bởi điều n ày sẽ ảnh hưởng đến mức độ an to àn trong thanh toán.

Các bên đối tác cần cân nhắc để chọn phương thức thanh toán cho thích hợp trong mỗi hợp đồng thương mại.

Trong thanh toán quốc tế các chứng từ đóng vai trò rất quan trọng, do vậy chúng ta sẽ xem xét các loại chứng từ trong thanh toán quốc tế, sau đó sẽ tìm hiểu về các phương thức thanh toán quốc tế.