Một số phương hướng phát triển công nghiệp nông thôn Việt Nam đến năm 2010

 

– Phát triển công nghiệp chế biến nông sản.
– Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp quy mô vừa và nhỏ.
– Phát triển vật liệu xây dựng cấu trúc hạ tầng.
– Phát triển các ngành dịch vụ.
– Phát triển các ngành nghề thu hút nhiều lao động, mang lại hiệu quả thu nhập cho người lao động.
– Khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế phát triển Công nghiệp nông thôn .
– Tạo các điều kiện thuận lợi cho Công nghiệp nông thôn phát triển.
– Cần phải hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp trong Công nghiệp nông thôn .