Một số phương hướng phát triển công nghiệp nông thôn Việt Nam đến năm 2010

Một số phương hướng phát triển công nghiệp nông thôn Việt Nam đến năm 2010
Đánh giá bài viết

 

– Phát triển công nghiệp chế biến nông sản.
– Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp quy mô vừa và nhỏ.
– Phát triển vật liệu xây dựng cấu trúc hạ tầng.
– Phát triển các ngành dịch vụ.
– Phát triển các ngành nghề thu hút nhiều lao động, mang lại hiệu quả thu nhập cho người lao động.
– Khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế phát triển Công nghiệp nông thôn .
– Tạo các điều kiện thuận lợi cho Công nghiệp nông thôn phát triển.
– Cần phải hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp trong Công nghiệp nông thôn .