Một số vấn đề chung về liên kết kinh tế khu vực

Một số vấn đề chung về liên kết kinh tế khu vực
Đánh giá bài viết

 


1.Khái niệm:

Khu vực mậu dịch tự  do là một liên minh quốc tế giữa hai hoặc nhiều nước nhằm mục đích tự do hoa hoá việc  buôn bán về một hoặc một số nhóm mặt hàng nào đó. Biện pháp sử dụng là bãi miễn các công cụ thuế quan và phi thuế quan giữa các nước thành viên song các nước thành viên vẫn thi hành chính sách ngoại thương độc lập với các nước ngoài liên minh.

2.Cấp độ liên kết:

Khu vực mậu dịch tự do là một liên minh quốc tế ở cấp độ thấp nhất trong các hình thức liên kết quốc tế

3.Tác động của khu vực mậu dịch tự do

 Khu vực này thiết lập nên một mối quan hệ mậu dịch giữa các nước thành viên,mở rộng quan hệ xuất khẩu với nhau và tiến tới mở rộng ra ngoài khối, điều này cho thấy nó tác động tích cực đến buôn bán quốc tế nói chung.Việc di chuyển sản xuất từ các nhà sản xuất có hiệu  quả cao hơn ,người sản xuất và người tiêu dùng đều có lợi