Mục đích của báo cáo kế toán-tài chính ngân hàng

Báo cáo kế toán – tài chính ngân hàng là hệ thống thông tin kế toán trong đó trình bày các chỉ tiêu kinh tế, tài chính chủ yếu của ngân hàng theo chuẩn mực, chế độ báo cáo kế toán hiện hành.

Trong quá trình quản lý, điều tiết hoạt động tiền tệ ngân hàng của các cơ quan quản lý nhà nước, quá trình quản lý kinh doanh của chính Ban lãnh đạo đơn vị ngân hàng, cũng như quá trình ra các quyết định kinh tế của các đối tượng có quyền lợi gắn với ngân hàng đòi hỏi người quản lý, đầu tư phải đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời dựa trên cơ sở hệ thống thông tin kinh tế, tài chính đầy đủ, trung thực, minh bạch, trong đó việc cung cấp thông tin qua báo cáo kế toán- tài chính có vị trí rất quan trọng. Hệ thống báo cáo kế toán – tài chính của ngân hàng được lập với mục đích sau:

– Phản ánh tổng hợp, toàn diện tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, tình hình và kết quả kinh doanh của ngân hàng trong một kỳ kế toán cũng như tại thời điểm lập báo cáo kế toán – tài chính.

– Cung cấp các thông tin kinh tế chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, những thay đổi về tài chính sau một kỳ kế toán. Đưa ra bức tranh kinh tế về ảnh hưởng tài chính của các sự kiện kinh tế đã xảy ra, không nhất thiết cung cấp các thông tin phi tài chính.

– Phục vụ cho việc phân tích tình hình hoạt động, tình hình tài chính của ngân hàng trong kỳ kế toán và tại thời điểm lập báo cáo, phát hiện kịp thời những thiếu sót, những nhân tố làm giảm kết quả hoạt động kinh doanh để có biện pháp chủ động xử lý.

Đồng thời, phục vụ cho việc nhận biết và dự đoán sự phát triển trong tương lai của nền kinh tế nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng nhằm chủ động đưa ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế tác động của những nhân tố tiêu cực, tìm ra và khai thông những nhân tố tích cực, những cơ hội tốt.