Mục đích của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

a/ Tài sản;  b/ Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;                         c/  Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác;                     d/ Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;                        đ/ Thuế và các khoản nộp Nhà nước;                   e/ Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán;                           g/ Các luồng tiền.