Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động và người sử dụng lao động?

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động và người sử dụng lao động?
Đánh giá bài viết

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 91 Luật bảo hiểm xã hội, mức đóng bảo hiểm xã hội  bắt buộc của người lao động được quy định như sau:  Hàng tháng, người lao động đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

2. Theo quy định tại Khoản 1  và  2 Điều  92 Luật bảo hiểm xã hội, mức đóng bảo hiểm xã hội  bắt buộc của người sử dụng lao đọng được quy định như sau:

– Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội  của người lao động như sau:

+ 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.

+ 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất: Từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

– Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng trên mức lương tối thiểu chung đối với người lao đọng là hạ sỹ quan, binh sỹ quaan đội nhân dân và hạ sỹ quan, chiến sỹ công an nhân dân phục vụ có thời hạn như sau:

+ 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

+ 16% vào quỹ hưu trí và tử tuất: Từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.