Mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động?

Theo quy định tại Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội.

-Mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc đối với các trường hợp ốm đau thông thường, nghỉ việc chăm sóc con ốm và người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần điều trị dài ngày do Bộ y tế ban hành điều trị không quá một trăm tám mươi ngày trong một năm, tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần.

– Người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ y tế ban hành, điều trị hết thời hạn một trăm tám mươi ngày trong một năm mà vẫn phải điều trị tiếp thì được hưởng chế độ ốm đau với mức thấp nhất hơn cụ thể như sau:

_ Bằng 65% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội  của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội  từ đủ ba mươi năm trở lên.

+ Bằng 55% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội  của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm.

+ Bằng 45% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội  của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội  dười mười lăm năm.

– Người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày, sau một trăm tám mươi ngày vẫn tiếp tục điều trị, mà khi tính có mức hưởng chế độ ốm đau trong tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được tính bằn mức lương tối thiểu chung.

– Mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kế trước khi nghỉ việc đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác  cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân.