Mục tiêu cần đạt được khi thu thập dữ liệu

-Phải tối đa hóa việc thu thập thông tin từ các đối tượng nghiên cứu, phỏng vấn.

-Cố gắng giảm mức tối thiểu các sai sót có thể phạm phải

Khi thực hiện mục tiêu trên, người nghiên cứu còn phài đứng trước 3 vấn đề:

-Thời gian: luôn bị khống chế và chi phối đến việc tiếp xúc các đối tượng phỏng vấn.

-Ngân sách: chi phí nghiên cứu được định mức nên người nghiên cứu có thể thực hiện công việc không theo mong muốn.

-Môi trường thu thập dữ liệu: con người rất khác nhau về trí nhớ, động cơ hành động, mức độ tích cực, sự tự cao và sự nghi ngờ.

Tất cả các yếu tố này có thể làm tăng giảm tính chính xác của thông tin thu thập. Ngoài ra còn các yếu tố khác ảnh hưởng đến khá năng xác định và tiếp cận các đối tượng trong mẫu nghiên cứu.