Mục tiêu của các chính sách tài chính là gì?

Mục tiêu của các chính sách tài chính là gì?
Đánh giá bài viết

* Mục tiêu tổng quát.

Mục tiêu tổng quát của chính sách tài chính bao gồm việc tăng cường tiềm lực tài chính của đất nước; trong đó, đặc biệt là tăng cường tiềm lực của ngân sách Nhà nước và tiềm lực tài chính của doanh nghiệp. Quá trình đó đồng thời phải đạt mục tiêu về vốn, giải quyết nhu cầu về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong nền kinh tế quốc dân..

* Mục tiêu cụ thể: Hình thành một cơ chế, hệ thống tài chính; Hình thành và đảm bảo các cân đối chủ yếu; Thúc đẩy sự phát triển của quan hệ sản xuất; Khai thác triệt để mọi nguồn vốn, kỹ thuật, lao động, thị trường cho sự phát triển kinh tế – xã hội; Mở rộng quan hệ giao lưu kinh tế với nước ngoài, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế; Khai thác, nuôi dưỡng, tạo lập và phát triển các nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; Ổn định thị trường, giá cả, ổn định giá trị đồng tiền làm cơ sở cho ổn định và phát triển kinh tế; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng các quỹ tiền tệ và các hoạt động sản xuất – kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, giữ vững trật tự, kỷ cương về kinh tế, tài chính, xã hội; Thực hiện các chính sách xã hội của Nhà nước.