Mục tiêu của cổ phần hoá doanh nghiệp là gì?

Mục tiêu của cổ phần hoá doanh nghiệp là gì?
Đánh giá bài viết

-Huy động vốn của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp; cá nhân, các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài để đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển doanh nghiệp.
-Tạo điều kiện để những người góp vốn và cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp cổ phần, nâng cao vai trò làm chủ thực sự, tạo thêm động lực thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.