Mục tiêu của quản lý thị trường chứng khoán

 

Mục tiêu của quản lý TTCK là đảm bảo sự trung thực, minh bạch, công  bằng và hiệu quả của thị trường.

1.. Đảm bảo tính trung thực, minh bạch của thị trường

Đối nghịch với trung thực, minh bạch là gian lận và không lành mạnh.  Hạn chế và kiểm soát được gian lận thì sẽ đảm bảo được tính trung thực của  thị trường. Muốn vậy, phải ngăn chặn các hành vi lừa đảo, lũng đoạn thị  trường, thông tin sai sự thật, gây nhiễu giá.. . thông qua việc ban hành các  quy định pháp lý mang tính bắt buộc đối với mọi chủ thể tham gia thị  trường.

2. Đảm bảo tính hiệu quả của thị trường  

Hiệu quả hoạt động của TTCK được đánh giá thông qua khả năng huy  động và phân bổ các nguồn lực tài chính. Trong nền kinh tế thị trường, nhu  cầu vốn của các chủ thể là rất lớn, đa dạng và liên tục thay đổi. Đáp ứng  được nhu cầu này thông qua việc huy động và chuyển hoá có hiệu quả các  nguồn tiết kiệm trong nền kinh tế là đảm bảo hiệu quả hoạt động của TTCK.  Muốn đảm bảo tính hiệu quả của thị trường, trước hết chúng ta phải tôn  trọng các quy luật vốn có của nó, sau đó mới sử dụng các công cụ quản lý để  tác động vào các quy luật tạo nên sự vận hành trơn tru cho thị trường. Hiệu  quả hoạt động nói cụ thể hơn chính là sự an toàn, ổn định và sự phát triển của thị trường. Tuy nhiên, hai mục tiêu này đôi khi lại đối lập nhau. Nếu  quản lý quá máy móc, nặng về hành chính thì thị trường sẽ an toàn nhưng  không tăng trưởng, hiệu quả do đó sẽ bị triệt tiêu. Ngược lại, nếu quản lý  quá lỏng lẻo, thì thị trường sẽ dễ bất ổn, tính hiệu quả lúc đó cũng không đạt  được. Điều quan trọng ở đây là phải có chiến lược và sách lược phù hợp cho  từng thời điểm để vừa đảm bảo được an toàn, lại vừa thúc đẩy sự phát triển  của thị trường.

3. Đảm bảo tính công bằng  TTCK hoạt động phức tạp và quá trình cạnh tranh diễn ra rất gay gắt.

Muốn ổn định và phát triển thị trường phải biết hướng cạnh tranh vào xu thế  lành mạnh tức là phải tạo sự công bằng và bình đẳng. Công bằng và bình  đẳng trên TTCK bao gồm: công bằng và bình đẳng giữa các chủ thể tham  gia thị trường với nhau; công bằng và bình đẳng giữa các chủ thể tham gia  thị trường với chủ thể quản lý Nhà nước. Điều này được biểu hiện thông qua  sự dễ dàng trong việc gia nhập hay rút lui khỏi thị trường, các nhà đầu tư nhỏ và nghiệp dưbình đẳng với các nhà đầu tưlớn và chuyên nghiệp, các  doanh nghiệp nhỏ bình đẳng với các doanh nghiệp lớn. Tất nhiên, sự dễ dàng  và bình đẳng kể trên phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, có nghĩa là  các chủ thể phải đáp ứng được các điều kiện tối thiểu quy định trên thị  trường.  Không phải lúc nào các mục tiêu quản lý TTCK cũng dễ dàng thống  nhất với nhau. Khi chú trọng thực hiện mục tiêu công bằng và trung thực thì  tính hiệu quả sẽ bị vi phạm. Ngược lại, nếu chú trọng vào tính hiệu quả bằng  cách tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho các chủ thể tham gia thị trường thì  tính trung thực rất có thể bị bỏ qua. Việc chọn lựa và ưu tiên cho mục tiêu  nào là tuỳ thuộc vào chính sách tài chính ư tiền tệ quốc gia ở từng thời điểm  cụ thể