Mục tiêu, định hướng phát triển ngành hoá chất trong thời gian tới trong các doanh nghiệp thuộc tập đoàn hóa chất việt nam

Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, ngành công nghiệp hóa chất đã có những đóng góp rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của nước ta, tạo tiền đề vật chất cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngành công nghiệp hoá chất đã cung cấp nhiều mặt hàng cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng cung cấp nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của đời sống xã hội và nguyên liệu cho nhiều ngành kinh tế quốc dân khác nhau.

Ngày 18 tháng 9 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1621/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất đến 2020, có tính đến năm 2030”. Để thực hiện được điều đó, ngành hoá chất cần phải phối hợp đồng bộ với ngành khác trong nền kinh tế quốc dân và có mục tiêu và định hướng phát triển cụ thể như sau:

Mục tiêu  phát triển ngành hoá chất: Xây dựng ngành hóa chất có cơ cấu tương đối hoàn chỉnh, bao gồm sản xuất tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng, phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp khác; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu đối với các sản phẩm như phân bón, sản phẩm cao su, hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa chất tinh khiết, hóa dược, hóa chất tiêu dùng v.v….

Góp phần phân bố hợp lý lực lượng sản xuất theo ngành và theo vùng lãnh thổ, tạo nên sự phát triển cân đối, hợp lý trong ngành công nghiệp hóa chất; hình thành và phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp tập trung, các tổ hợp sản xuất hóa chất có quy mô lớn.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp hóa chất đạt bình quân từ 14% đến 16% và tỷ trọng ngành công nghiệp hóa chất so với toàn ngành công nghiệp đạt đến 14% vào năm 2020 và đạt khoảng 15% vào năm 2030.

Định hướng phát triển: Phục vụ tốt yêu cầu phát triển nền kinh tế quốc dân, trước hết là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hoá nông thôn tiến dần tới mục tiêu hoá học hoá nông nghiệp; đồng thời thúc đẩy các ngành công nhiệp khác phát triển và nâng cao cuộc sống của nhân dân.

Phát triển có chọn lọc và song song cả hai lĩnh vực tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng trên cơ sở đi thẳng vào công nghệ hiện đại, tiết kiệm nguyên vật liệu, sử dụng vật liệu mới, tái tạo góp phần bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền vững.

Huy động tổng hợp và sử dụng có hiệu quả những lợi thế của nguồn lực trong nước và tranh thủ mọi nguồn lực ngoài nước để phát triển ngành, tập trung vào những sản phẩm trọng điểm của nền kinh tế và hướng ra xuất khẩu.

Ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực hoá chất cơ bản, hoá dầu, hoá dược, bột màu,sản xuất các sản phẩm điện hoá… Tự đầu tư dưới nhiều hình thức như liên doanh trong nước, nhập thiết bị, nhập kỹ thuật vào các lĩnh vực khác.

Kết hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa phát triển công nghiệp hoá chất với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, củng cố an ninh quốc phòng.