Mục tiêu hội nhập: PTBV nhưng không thể chủ quan

Việt Nam hội nhập để hướng đến tăng trưởng nền KT nhưng không tăng trưởng bằng mọi giá mà quan trọng hơn là đạt tốc độ phát triển ổn định, bền vững. Mục tiêu hướng tới của nước ta là hội nhập để CNH, HĐH nền SX, làm đà cho những bước phát triển cao hơn, vững chắc hơn. Chỉ khi nào đạt được mục tiêu tối đa mà cũng là tối thiểu ấy thì nước ta mới có thể tạo được bước ngoặt dẫn đến sự PTBV, không rơi vào khủng hoảng kéo dài và lệch hướng và qua đó mới bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của cách mạng Việt Nam.

Việt Nam có thể đạt được mục tiêu ấy bằng con đường:

Một là, phải chủ động hội nhập – nguyên tắc cơ bản và bao trùm – trên cơ sở bảo  đảm giữ vững độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Hai là, dân tộc ta có đủ phẩm chất, bản lĩnh, tài năng để thực hiện nhiệm vụ nặng nề đó.

Ba là, biết tạo ra và phát huy cao độ nội lực, có như vậy mới  kết  hợp được với  ngoại lực.

Bốn là, nắm chắc địa KT – chính trị và các lợi thế so sánh

Năm là, để xây dựng đất nước thành một nước công nghiệp về cơ bản là sự biểu thị một quyết tâm rất cao, một tầm nhìn sáng suốt.

Sáu là, phải có những cơ chế động lực mạnh.

Đó là những nhân tố, những điều kiện cơ bản, chủ yếu đưa đất nước vào tiến trình phát triển ổn định và bền vững lâu dài, là nền tảng tiến tới một XH dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và  văn minh trong hiện thực chứ không chỉ là khẩu hiệu. Điều đó  không chỉ đúng ở tầm quốc gia mà cả ở từng địa phương, bộ ngành và đơn vị.