Mục tiêu phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC

Một là, Phát triển mặt hàng nông sản chủ lực (gạo, cà phê, rau quả) là những mặt hàng có tiềm năng thế mạnh về giá cả sản phẩm, sản lượng, chất lượng, điều kiện môi trường thuận lợi và lao động có tay nghề sản xuất truyền thống lâu đời, theo hướng chuyên môn hoá, hiện đại hoá, tạo ra bước nhảy vọt về mặt hàng. Tạo điều kiện cho ngành nông sản tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững và hiệu quả.

Hai là, Lấy xuất khẩu làm mục tiêu cho phát triển toàn ngành, mở rộng thị trường xuất khẩu đồng thời phát triển tối đa thị trường nội địa. Tập trung phát triển mạnh các sản phẩm nông sản chế biến công nghiệp, sản xuất nguyên liệu đáp ứng cho thị trường trong nước và nước ngoài, giảm nhập siêu, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm trong ngành.

Ba là, Quản lý và phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng cho sự phát triển bền vững ngành nông sản chủ lực.

Bốn là, Phát triển ngành chế biến nông sản trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn về XK, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước, nước ngoài và có sức cạnh tranh cao, sử dụng công nghệ mới, cơ khí hoặc phương tiện kỹ thuật hiện đại, cùng với sử dụng lao động nguồn nhân lực chuyên môn hóa trong dây chuyển sản xuất chế biến nông sản, tạo nhiều việc làm cho xã hội, nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần đưa kinh tế đất nước hội nhập vững chắc kinh tế khu vực và thế giới.

Năm là, Đảm bảo cho các đơn vị SXKD nông sản phát triển hiệu quả trên cơ sở công nghệ mới, tiên tiến; hệ thống quản lý chất lượng toàn diện; quản lý lao động, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế. Xuất phát từ mục tiêu toàn ngành nông sản chủ lực trong hướng phát triển sắp tới, các doanh nghiệp SXKD nông sản cần:

  • Tổ chức, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp.
  • Tăng năng suất bằng cách thâm canh, chú trọng chăm sóc, thu họach, chế biến và bảo quản nông sản chủ lực.
  • Đẩy mạnh hợp tác, đầu tư đa dạng hóa sản phẩm: chế biến nông sản chất lượng cao, chế biến sâu, nông sản thành phẩm,..
  • Điều tra nghiên cứu và phát triển thị trường tiêu thụ.
  • Phát triển thành một tập đoàn cà phê, gạo và rau quả mạnh đến năm 2020. (6). Giải quyết công ăn việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Góp phần cùng toàn ngành nông sản phát triển.