Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong QLNN nhà nước về Đấu thầu mua sắm công

Nhằm phát huy vai trò hậu kiểm trong đấu thầu, các cơ quan thanh tra, kiểm tra trong đấu thầu tại các bộ, ngành và địa phương cần tăng cường việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên trong lĩnh vực đấu thầu nhằm ngăn ngừa và phát hiện sớm các hành vi tiêu cực, sai phạm trong đấu thầu. Trong trường hợp có những kiến nghị, phản ánh của nhà thầu về tính không minh bạch, lành mạnh của cuộc thầu cần xác minh, kiểm tra các thông tin được cung cấp.

Trên cơ sở đó, trường hợp những phản ánh, kiến nghị là đúng cần đưa ra các biện pháp xử lý thích đáng. Tăng cường vai trò của giám sát cộng đồng, thường xuyên đánh giá chất lượng các cuộc kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cán bộ có biểu hiện buông lỏng, thiếu trách nhiệm, kiểm tra mang tính hình thức.

Công tác kiểm soát được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau: bao gồm kiểm soát nội bộ bên trong đơn vị thực hiện hoạt động QLNN về ĐTMSC, kiểm soát bên ngoài của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát có nhiệm vụ và kỹ năng chuyên môn, đủ thẩm quyền để thực hiện công tác thanh tra, kiểm soát việc thực hiện hoạt ĐTMSC và QLNN về ĐTMSC, ngoài ra còn có biện pháp kiểm soát ngoài của các cơ quan, tổ chức, báo chí, người dân….đối với hoạt động QLNN về ĐTMSC của Chính phủ.

Có như vậy, mới tạo ra áp lực và trách nhiệm cao đối với các cơ quan thực hiện chức năng QLNN về ĐTMSC phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hiện công tác QLNN về ĐTMSC. Trong các năm gần đây, hoạt động thanh tra, kiểm tra đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn những tồn tại như chưa có nhiều cuộc kiểm tra chuyên sâu, chưa có kế hoạch cụ thể…Do vậy, để khắc phục các tồn tại trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh các cuộc thanh tra, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm về hoạt động ĐTMSC. Tiến hành kết hợp các đợt thanh tra trước, trong và sau ĐTMSC để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót của chủ đầu tư, bên mời thầu.

Về mục tiêu của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát: Xác lập rõ ràng địa vị pháp lý, vai trò của cơ quan Thanh tra, giám sát đối với hoạt động QLNN về ĐTMSC phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; Tiếp tục đổi mới thanh tra, giám sát hoạt động QLNN về ĐTMSC; Chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ thanh tra có đức, có tài, có trách nhiệm; Từng bước chuyên nghiệp hóa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ hàng năm, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

Về định hướng: Kiện toàn bộ máy Thanh tra, giám sát, nâng cao tính chủ động của thanh tra, giám sát hoạt động QLNN về ĐTMSC; Tăng cường hơn nữa vai trò của cơ quan thanh tra, giám sát trong chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra; Nâng cao năng lực trình độ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức cơ quan; Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, giám sát trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC.