Nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh có liên quan đến giảm nghèo bền vững

Để tiếp tục tăng cường chất lượng đội ngũ công chức trong bộ máy chính quyền  cấp tỉnh liên quan đến GNBV vùng miền núi của tỉnh thời gian tới, chính quyền tỉnh Nghệ An cần chú trọng tới những giải pháp sau:

Thứ nhất, đối với đội ngũ cán bộ hiện hữu, cần căn cứ trên cơ sở  các văn bản  quy định của Trung ương như Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 9/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS đối với cán bộ,   công chức công tác ở vùng dân tộc miền núi; Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg ngày 8/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án: “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người DTTS giai đoạn 2006 – 2010”…, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cấp tỉnh cần ban hành những nghị quyết, quyết định,  quy định các chính sách cụ thể, thu hút, giữ chân dành cho cán bộ phụ trách công tác GNBV vùng miền núi. Các chính sách này đòi hỏi có sự linh hoạt, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của cán bộ GNBV ở vùng miền núi, đáp ứng nhu cầu sử  dụng  và cả  nguồn ngân sách của địa phương.

CQCT cần thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GNBV, cập nhật các kiến thức, chương trình, quy định mới của Nhà nước và địa phương cho  đội ngũ cán bộ GN một cách đồng bộ, liên tục và luôn gắn liền với việc quy hoạch cán bộ ở tỉnh và các huyện lị. Bên cạnh bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ   năng  nghề nghiệp, cũng  cần chú trọng nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thực  thi công vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác GNBV tại các cơ quan quản lý cấp tỉnh, huyện và xã, nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức và nghề nghiệp chuẩn, tâm huyết, luôn sẵn lòng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Muốn vậy, việc xây dựng các chương trình, kế hoạch đào tạo, quy hoạch cán bộ phải được thực hiện dựa trên cơ sở điều tra,  khảo sát nắm vững thực  trạng về số lượng và chất lượng cán bộ, công chức thực hiện công tác GNBV vùng  miền núi ở thời điểm hiện tại (về độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, kiến thức lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức chuyên môn trong công tác GNBV) cũng như nhu cầu sử dụng của đơn vị phụ trách, lấy đó làm căn cứ, cơ sở để tiếp tục  xây dựng quy hoạch, kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn.

Việc tiến hành xây dựng các chương trình, nội dung đào tạo và bồi dưỡng đảm  bảo phù hợp với từng chức danh cán bộ phụ trách công tác GNBV vùng miền núi của tỉnh, giúp đội ngũ cán bộ GN có thể nắm rõ các đường lối, chủ trương, chính sách GN của Đảng, Chính phủ và chính quyền tỉnh, vận dụng đúng, hiệu quả vào thực tế GNBV vùng miền núi tỉnh Nghệ An thời gian tới. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần gắn liền với đặc điểm quản lý của các huyện vùng miền núi, cách thức truyền đạt phải phù hợp với đặc điểm tính cách, nhận thức của đội ngũ cán bộ cơ sở. Nội dung   đào tạo phải tinh gọn, đơn giản, dễ hiểu, tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng,  kỹ xảo là chính, tăng cường vận dụng các mô hình đào  tạo thực tế, dựa trên thực tế  hoặc mô hình mô phỏng để tăng tính trực quan, tránh nặng về lý thuyết mà thiếu tình huống trong thực tiễn bằng các phương thức đào tạo linh hoạt như đào tạo bán tập  trung; đào tạo thông qua công việc tại chỗ; đào tạo, bồi dưỡng thông qua các hội thảo, hội nghị…

Trong công tác tổ chức và quản lý cán bộ, cần thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ GNBV, chú ý tới nguồn cán bộ là người miền núi, người DTTS. Thường xuyên có sự kiểm tra các chính sách nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách cho phù hợp với thực tế tại địa phương, kịp thời động viên đội ngũ cán bộ trong thực thi nhiệm vụ được tốt hơn. Đặc biệt, để tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ GNBV vùng miền núi, cũng cần coi trọng công tác điều động, biệt phái cán bộ, công chức và  đội ngũ trí thức trẻ đến công tác ở các vùng dân tộc, miền núi.

Thứ hai, cần chú trọng quan tâm và rà soát tuyển chọn, ưu tiên các đối tượng là người miền núi, con em đồng bào DTTS tốt nghiệp các trường dân tộc nội trú của tỉnh để cử đi học chuyên môn nghiệp vụ, những người nắm vững thực trạng nghèo đói tại các huyện miền núi, đáp ứng với yêu cầu phát triển KT-XH ở địa phương. Đối với những vị trí được quy hoạch chức danh quản lý, cần chú ý đào tạo trình độ lý luận   chính trị và quản lý nhà nước để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh.