Nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền

Việc quản trị dòng tiền có ý nghĩa quan trọng đối với các DN trong việc đảm bảo khả năng đáp ứng nghĩa vụ đối với các khoản nợ vay đến hạn, giảm thiểu rủi ro tài chính và nguy cơ mất khả năng thanh toán của DN. Việc quản trị dòng tiền tốt sẽ giúp các DN quản trị nguồn vốn hiệu quả hơn, giúp DN chủ động trong việc bố trí nguồn tiền để chi trả đối với các khoản nợ gốc và lãi vay, gia tăng uy tín trên thị trường tài chính và khả năng tiếp cận đối với các nguồn tài trợ tiếp theo.

Để quản trị dòng tiền hiệu quả, yêu cầu đặt ra đối với các nhà quản trị trị tài chính DN là phải hiểu rõ cơ chê vận động của dòng tiền đối với DN mà mình quản trị, kịp thời phát hiện những bất cập đối với dòng tiền để từ đó đưa ra các biện pháp điều chỉnh kịp thời, hợp lý. Đối với hoạt động của DN, dòng tiền vận động trong một liên tục bao gồm dòng tiền vào và dòng tiền ra đối với ba loại hoạt động chính bao gồm hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Nhằm nâng cao công tác quản trị dòng tiền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn giúp giảm thiểu chi phí sử dụng vốn, nâng cao giá trị DN, tác giả đề xuất một số giải pháp sau đây:

Các DN cần thực hiện lập kế hoạch dự báo dòng tiền. Việc lập kế hoạch dự báo dòng tiền có ý nghĩa quan trọng đối với việc ra quyết định về quản trị nguồn vốn của DN; qua việc lập kế hoạch đối với dòng tiền nhà quản trị DN có thể bố trí, sắp xếp nguồn trả nợ một cách phù hợp với tiến độ sản xuất kinh doanh.

Các DN cũng cần phải xây dựng mức dự trữ tiền mặt mục tiêu nhằm giảm thiểu chi phí quản trị tiền mặt. Mức dự trữ tiền mặt mục tiêu là mức tiền mặt tối ưu mà tại đó làm cho tổng chi phí giao dịch và chi phí cơ hội do nắm giữ tiền mặt là tối thiểu. Để xây dựng mức dự trữ tiền mặt mục tiêu, các DN có thể áp dụng các mô hình tồn quỹ tiền mặt như William Baumol; Miller- Orr hay mô hình Stone. Trong đó, mô hình William Baumol thường được áp dụng đối với các DN có dòng tiền ít biến động; mô hình Miller-Orr và mô hình Stone áp dụng cho các DN mà dòng tiền có sự biến động và đòi hỏi phải xác lập mức giới hạn tối đa và tối thiểu trong quản trị tiền mặt.