Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các DN có sự ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các DN. Thông thường, những DN có hiệu quả sản xuất kinh doanh cao sẽ có khả năng cao hơn trong việc huy động nguồn tài trợ trên thị trường tài chính bởi vì hiệu quả kinh doanh cao thường phản triển vọng cao về khả năng tăng trưởng của DN và khi nhà đầu tư bỏ vốn vào DN sẽ có khả năng mang lại tỷ suất sinh lời cao trong tương lai. Qua phân tích hiệu quả kinh doanh của các DN ngành điện niêm yết cho thấy hiệu quả kinh doanh chưa cao, biến động nhiều qua các năm phản ánh các DN chưa có một chiến lược kinh doanh phát triển bền vững, chưa có giải pháp hiệu quả để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với các công ty cổ phần ngành điện niêm yết, một số biện pháp mà các DN có thể thực hiện như sau:

Phải khắc phục tình trạng lợi nhuận kinh doanh bị mất ổn định xuất phát từ nguyên nhân biến động tỷ giá đối với các khoản nợ vay nước ngoài (DN Nhiệt điện) và sự biến đổi khí hậu (DN Thuỷ điện). Đối với các công ty cổ phần Nhiệt Điện cần phải thực hiện các biện pháp hạn chế tác động rủi ro của tỷ giá hối đoái đến kết quả kinh doanh. Đối với các công ty cổ phần Thuỷ điện cần nâng cao hơn nữa đối với công tác dự báo tình hình khí hậu vì sản lượng sản xuất điện chủ yếu xuất phát từ nguồn nhiên liệu là sức nước. Hiện nay với 2 tình trạng biến đội khí hậu là Elnino và Lalina có ảnh hưởng mạnh đến kết quả hoạt động của các DN. Như vậy, yêu cầu đặt ra đối với các DN Thuỷ điện là phải nâng cao công tác dự báo tình hình khí hậu để có biện pháp khắc phục đối phó đối với các hiện tượng biến đổi khí hậu gây

Nâng cao năng lực sản xuất điện năng. Việc nâng cao năng lực sản xuất điện năng có ý nghĩa quan trọng đối với các DN trong việc nâng cao doanh thu sản xuất điện năng, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để thực hiện được điều này, các DN cần phải tập trung đầu tư bền vững vào các công trình điện năng là các nhà máy Thuỷ điện và Nhiệt điện và đổi mới máy móc trang thiết bị nhằm giảm thiểu những tổn thất không đáng có về điện năng trong quá trình tiêu thụ điện. Ngoài ra, các để nâng cao doanh thu các DN cần phải tích cực thu hồi đối với các khoản phải thu dài hạn từ việc bán điện đặc biệt đối với EVN vì đây là các khoản vốn hiện các DN đang bị chiếm dụng mà tác động làm giảm lợi nhuận kinh doanh của các DN và gây ảnh hưởng đến việc bố trí nguồn vốn cho các dự án đầu tư của các

Đổi mới công tác kinh doanh điện năng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các khâu trong quá trình kinh doanh điện năng, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, dễ quản lý và tạo thuận lợi cho khách hàng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khách hàng, tạo đột phá trong công tác dịch vụ khách hàng.

Từng bước ứng dụng tự động hoá trên lưới điện phân phối, triển khai ứng dụng công nghệ mới vào lĩnh vực kinh doanh điện, định hướng quản lý hệ thống lưới điện phân phối thông qua việc sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống điện, giảm dần lao động vận hành trực tiếp, giảm chi phí hoạt động, tăng năng suất lao động, giảm tiêu thụ điện năng