Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với các DN

Qua phân tích tác động của cơ cấu nguồn vốn đến giá trị DN, tác giả nhận thấy cơ cấu nguồn vốn hiện tác động làm cho tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu của các DN biến động trong giai đoạn nghiên cứu. Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc các DN cần phải xây dựng một cơ cấu nguồn vốn mục tiêu để giảm thiểu chi phí sử dụng vốn, nâng cao giá trị và hiệu quả hoạt động của các DN thì việc các DN cần phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa quan trọng. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với các DN, một số biện pháp được đề xuất như sau:

Các DN cần xây dựng phương thức quản trị vốn kinh Việc quản trị vốn kinh doanh phải được thực hiện từ các khâu huy động, quản lý vốn và sử dụng tài sản tại DN. Các DN cần phải xây dựng kế hoạch tài chính và thực hiện xác định chi phí sử dụng vốn đối với từng nguồn vốn khác nhau và nâng cao công tác theo dõi, đánh giá, giám sát định kỳ thường xuyên tình hình sử dụng vốn và tài sản. Đối với khâu thanh, quyết toán công trình, dự án điện năng các DN cần phải phân loại nợ theo đối tượng để có biện pháp thu hồi; phân loại nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan việc khách hàng chậm thanh toán để để xuất biện pháp thu hồi. Ngoài ra, các DN cần phải thực hiện tốt công tác đàm phán và ký kêt hợp đồng và nhà thầu thi công, xây dựng.

Các DN cần phải thực hiện xây dựng chiến lược tăng vốn điều lệ, bảo toàn vốn kinh doanh. Các DN cần phải thực hiện đánh giá lại việc hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại các đơn vị trực thuộc để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với các nguồn vốn khác nhau: nguồn vốn DN; nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Các DN cần xây dựng chiến lược tăng vốn điều lệ căn cứ vào việc hoạch định sản xuất kinh doanh đối với các dự án đầu tư và phải xây dựng phương án trả nợ theo tiến độ hợp lý.

Các DN cần phải dự báo nhu cầu vốn và dự báo chi phí sử dụng vốn. Các DN cần phải dự báo nhu cầu vốn dựa trên căn cứ vào các chỉ tiêu tăng trưởng đối với sản lượng, doanh thu; cần phải xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, dự báo vòng quay vốn, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ để làm cơ sở xác định nhu cầu vốn và nguồn tài trợ. Qua việc dự báo nhu cầu vốn, các DN cần phải hoạch định nguồn vốn huy động phù hợp là ngắn hạn, dài hạn hay là kết hợp; mức lãi suất tương ứng với từng nguồn tài trợ. Các nhà quản trị DN cũng phải căn cứ vào bảng tiến độ thực hiện công trình, dự án để xây dựng kế hoạch theo dõi tiến độ sử dụng vốn.