Nâng cao năng lực tài chính và uy tín cho nhóm DN quy mô trung bình và nhỏ

Hiện nay nhóm DN quy mô trung bình và nhỏ hiện năng lực tài chính và uy tín còn chưa cao nên việc tiếp cận các nguồn tài trợ còn gặp khó khăn. Do vậy, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là phải nâng cao năng lực tài chính và uy tín cho nhóm DN này nhằm phát triển ngành điện niêm yết một cách đồng bộ, bền vững, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành điện niêm yết trên thị trường tài chính. Các biện pháp có thể thực hiện bao gồm:

Nâng cao quá trình kiểm toán độc lập và xếp hạng tín nhiệm đối với nhóm DN này: Việc này yêu cầu các DN phải thường xuyên tổ chức thực hiện việc kiểm toán độc lập và thông qua các DN xếp hạng tín nhiệm để khẳng định uy tín và năng lực tài chính của mình. Các báo cáo đánh giá của kiểm toán độc lập và báo cáo xếp hạng tín nhiệm sẽ là cơ sở cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán nâng cao mức độ tín cậy, gia tăng việc tài trợ vốn cho các DN và giảm thiểu các chi phí liên quan đến việc huy động nguồn vốn đặc biệt là chí về thông tin bất đối xứng.

Thực hiện các biện pháp hợp nhất hoặc sáp nhập để nâng cao lực tài chính, gia tăng uy tín trên thị trường tài chính. Đây là biện pháp khá hữu hiệu khi mà các DN tự vận động sẽ gặp khó khăn hơn so với có sự kết hợp về khả năng tài chính, quy trình hoạt động và đội ngũ lao động. Biện pháp này sẽ giúp các DN tận dụng được thế mạnh của nhau và giảm thiểu các tồn tại về chất lượng cũng như quy mô vốn kinh doanh và gia tăng mạnh về khả năng huy động nguồn tài trợ trên thị trường tài chính.