Nâng cao trình độ cán bộ, công chức tài chính- ngân sách các cấp tỉnh Attapư

Việc phân cấp quản lý NSĐP thành công đến mức độ nào là hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của CBCC (trong đó trước tiên là CBCC ngành tài chính -NS) từ cấp tỉnh đến cơ sở. CBCC cấp tỉnh phải có kiến thức rộng và hiểu sâu về những vấn đề mang tính chất sống còn ở cấp huyện và xã; phải biết vì lợi ích chung mà phân quyền cho cấp dưới. Nhưng, nếu CBCC cấp dưới có năng lực kém thì không thể phát huy tính chủ động, sáng tạo và do đó không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đến nay, cơ bản đội ngũ CBCC các cấp trên địa bàn tỉnh đã có đủ trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, so với yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới thì trình độ, năng lực của đội ngũ đó còn nhiều hạn chế. Để nâng cao trình độ CBCC tài chính – NS, cần thực hiện một số biện pháp sau:

Thứ nhất: Vấn đề tuyển dụng CBCC tài chính – NS:

Để đáp ứng yêu cầu về quản lý và thực hiện công vụ đối với lĩnh vực tài chính – NS của thì đội ngũ CBCC tài chính phải ngang tầm với các tỉnh trong cả nước. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng ngay từ khi tuyển dụng. Đối với CBCC tuyển dụng mới, cần tăng tỷ lệ tốt nghiệp đại học chính quy, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế gắn với nhiệm vụ quản lý tài chính. Nâng dần điều kiện về ngoại ngữ, tin học để đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Đồng thời, xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng cho từng đơn vị đảm bảo sự phù hợp giữa chuyên ngành tốt nghiệp với , nhiệm vụ, vị trí công việc để lựa chọn ứng viên có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp đăng ký dự tuyển. Cải tiến nội dung thi tuyển, hình thức tuyển dụng, đảm bảo lựa chọn được nhân lực có kiến thức, có tư duy, kỹ năng tốt, phù hợp với lĩnh vực, công việc cần tuyển.

Thứ hai: Vấn đề sử dụng và chính sách đãi ngộ đối với CBCC tài chính – NS:

CBCC ngành tài chính – NS hưởng lương theo quy định của Nhà nước nên chính sách thu hút nhân tài bằng hình thức tăng thu nhập qua lương, thưởng, nâng cao khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ đi học tập nâng cao trình độ trong và ngoài nước, bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông qua hỗ trợ các khoản học phí. Đồng thời đưa vào quy hoạch chức danh lãnh đạo và xem xét bổ nhiệm những cán bộ có năng lực làm việc tốt, tạo môi trường làm việc cho cán bộ an tâm công tác, phục vụ lâu dài trong ngành Tài chính. Cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 để cụ thể hóa và thực hiện mục tiêu phát triển nhân lực từng giai đoạn và hàng năm. Chú trọng đào tạo cả diện rộng và đào tạo chuyên môn sâu một cách có hệ thống. Làm cho CBCC của ngành Tài chính coi việc học tập, bồi dưỡng vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ bắt buộc hàng năm để phục vụ hoạt động công vụ vừa là quyền lợi của cá nhân trong việc trau dồi, bổ sung tri thức của bản thân.

Lộ trình thực hiện giải pháp : Đây là giải pháp cần được thực hiện thường xuyên. Định kỳ có đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện ngày một tốt hơn.