Nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư theo luật đầu tư

Nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư theo luật đầu tư
Đánh giá bài viết

 1.Nghĩa vụ của nhà đầu tư bao gồm các nội dung sau:

a)   Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung văn bản đăng ký đầu tư, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư;

b)  Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

c)   Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê;

d)  Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động; tôn trọng danh dự, nhân phẩm và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động;

đ) Tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập,   tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định của pháp luật;

e)   Thực hiện quy định của pháp luật về môi trường;

g) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của nhà đầu tư: 

a)        Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và tính hợp pháp của các văn bản trong hồ sơ dự án đầu tư;

b)        Báo cáo về hoạt động đầu tư của mình theo quy định tại Nghị định này, pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo;

c)        Cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.