Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành là gì?

Để thực hiện thành công các đợt chào bán chứng khoán ra công chúng,  đòi hỏi tổ chức phát hành phải cần đến các công ty chứng khoán tưvấn cho  đợt phát hành và thực hiện bảo lãnh, phân phối chứng khoán ra công chúng.  Đây chính là nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của các công ty chứng khoán và  là nghiệp vụ chiếm tỷ lệ doanh thu khá cao trong tổng doanh thu của công ty  chứng khoán.

Nhưvậy, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành là việc công ty chứng khoán có  chức năng bảo lãnh (sau đây gọi tắt là tổ chức bảo lãnh -TCBL) giúp tổ chức  phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, tổ chức  việc phân phối chứng khoán và giúp bình ổn giá chứng khoán trong giai  đoạn đầu sau khi phát hành. Trên thị trường chứng khoán, tổ chức bảo lãnh  phát hành không chỉ có công ty chứng khoán mà còn bao gồm các định chế tài chính khác nhưngân hàng đầu tư, nhưng thông thường việc công ty  chứng khoán nhận bảo lãnh phát hành thường kiêm luôn việc phân phối  chứng khoán, còn các ngân hàng đầu tưthường đứng ra nhận bảo lãnh phát  hành (hoặc thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành) sau đó chuyển phân phối  chứng khoán cho các công ty chứng khoán tự doanh hoặc các thành viên  khác.

Hoạt động bảo lãnh phát hành của công ty chứng khoán được thể hiện  trên sơ đồ 5-2.

Khi một tổ chức muốn phát hành chứng khoán, tổ chức đó gửi yêu cầu  bảo lãnh phát hành đến công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán có thể sẽ  ký một hợp đồng tưvấn quản lý để tưvấn cho tổ chức phát hành về loại  chứng khoán cần phát hành, số lượng chứng khoán cần phát hành, định giá  chứng khoán và phương thức phân phối chứng khoán đến các nhà đầu tư thích hợp. Để được phép bảo lãnh phát hành, công ty chứng khoán phải đệ  trình một phương án bán và cam kết bảo lãnh lên Uỷ ban chứng khoán.

Khi  các nội dung cơ bản của phương án phát hành được Uỷ ban chứng khoán  thông qua. Công ty chứng khoán có thể trực tiếp ký hợp đồng bảo lãnh hoặc  thành lập nghiệp đoàn bảo lãnh để ký hợp đổng bảo lãnh giữa nghiệp đoàn  và tổ chức phát hành.  Khi Uỷ ban chứng khoán cho phép phát hành chứng khoán và đến thời  hạn giấy phép phát hành có hiệu lực, công ty chứng khoán (hoặc nghiệp  đoàn bảo lãnh) thực hiện phân phối chứng khoán. Các hình thức phân phối  chứng khoán chủ yếu là:

– Bán riêng cho các tổ chức đầu tưtập thể, các quỹ đầu tư, quỹ bảo  hiểm, quỹ hưu trí.

– Bán trực tiếp cho các cổ đông hiện thời hay những nhà đầu tưcó quan  hệ với tổ chức phát hành.

– Bán rộng rãi ra công chúng  Đến đúng ngày theo hợp đồng, công ty bảo lãnh phát hành phải giao  tiền bán chứng khoán cho tổ chức phát hành. Số tiền phải thanh toán là giá  trị chứng khoán phát hành trừ đi phí bảo lãnh.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • chức năng của nghiệp vụ bảo lãnh
  • tổ chức bảo lãnh phát hành
  • ,